Spoločenstvá

Spoločenstvo je základnou organizačnou jednotkou ZKSM. Vedie ho animátor – vedúci spoločenstva. V súčasnosti ZKSM združuje 259 spoločenstiev po celom Slovensku.

Celoslovenská rada (CSR)

Celoslovenská rada (CSR) je najvyšším orgánom ZKSM, ktorý tvoria vedúci oblastných centier alebo nimi poverení zástupcovia. Tí sa stretávajú trikrát v roku na spoločných poradách, kde hodnotia činnosť ZKSM, hlasujú, radia sa, no aj oddychujú a vzájomne sa spoznávajú. Raz v roku je CSR-ka zameraná na budovanie tímu, čomu je prispôsobený aj jej program.

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je kontrolným orgánom ZKSM, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá CSR. Kontroluje činnosť a hospodárenie
ZKSM, upozorňuje predsedníctvo a CSR na nedostatky, navrhuje riešenia na ich odstránenie, kontroluje dodržiavanie Stanov
a vnútorných smerníc ZKSM.
Kontakt:
kontrolnakomisia@zksm.sk
Členovia kontrolnej komisie ZKSM (2019 - 2022)
Miroslav Kavoň - predseda kontrolnej komisie ZKSM, miro.kavon@gmail.com
Monika Gubáňová - členka kontrolnej komisie ZKSM, gubimonix@gmail.com
Štefánia Čepová - členka kontrolnej komisie ZKSM,

stevka.cepova@gmail.com

Oblastné centrá (OC)

Oblastné centrum je organizačnou jednotkou ZKSM, ktorá zastrešuje jednotlivé spoločenstvá. Oblastné centrum vedie vedúci OC. Aktuálne má ZKSM 23 oblastných centier. Viac tu.

Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť ZKSM medzi zasadaniami celoslovenskej rady.  Predsedníctvo riadi a zabezpečuje činnosť združenia, zvoláva, pripravuje a zúčastňuje sa zasadnutí CSR, vypracúva plán činnosti, správu o činnosti a navrhuje rozpočet.
Kontakt: predsednictvo@zksm.sk
Členovia predsedníctva ZKSM (2019 - 2023):
Eduard Filo -
predseda ZKSM, eduard@zksm.sk
Júlia Gyurcsisová -
podpredsedkyňa ZKSM, oblasť: rozvoj VOC, ekumenizmus, gyurcsis.julia@firesz.sk
Miroslav Novák -
oblasť: administratíva, regranting, štruktúra ZKSM, miro@zksm.sk
Martina Belejova -
oblasť: rozvoj organizácie a spoločenstiev ZKSM, belejova.martina@gmail.com
Lukáš Valach - oblasť:
PR a marketing, valach.lukas@gmail.com
Jaroslav Dodok -
oblasť: neformálne vzdelávanie, práca s mládežou, jaroslavdodok@gmail.com


Štatutárny orgán

Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a výkonný riaditeľ, ktorí zastupujú každý samostatne združenie navonok.


Viac o týchto organizačných jednotkách nájdete v stanovách ZKSM.