Spoločenstvá

Spoločenstvo je základnou organizačnou jednotkou ZKSM. Vedie ho animátor – vedúci spoločenstva. V súčasnosti ZKSM združuje takmer 400 spoločenstiev po celom Slovensku.

Celoslovenská rada (CSR)

Celoslovenská rada (CSR) je najvyšším orgánom ZKSM, ktorý tvoria vedúci oblastných centier alebo nimi poverení zástupcovia. Tí sa stretávajú štyrikrát v roku na spoločných poradách, kde hodnotia činnosť ZKSM, hlasujú, radia sa, no aj oddychujú a vzájomne sa spoznávajú. Raz v roku je CSR-ka zameraná na budovanie tímu, čomu je prispôsobený aj jej program.

Oblastné centrá (OC)

Oblastné centrum je organizačnou jednotkou ZKSM, ktorá zastrešuje jednotlivé spoločenstvá. Oblastné centrum vedie vedúci OC. Aktuálne má ZKSM 23 oblastných centier. Viac tu.

Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť ZKSM medzi zasadaniami celoslovenskej rady.

Štatutárny orgán

Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a výkonný riaditeľ, ktorí zastupujú každý samostatne združenie navonok.


Viac o týchto organizačných jednotkách nájdete v stanovách ZKSM.