Ako sa stať naším členom?

Kto sa môže stať členom ZKSM?

 • Jednotlivci mladší ako 35 rokov, ktorí sa stotožňujú s hodnotami, stanovami a cieľom ZKSM a sú ochotní stať sa súčasťou kresťanského spoločenstva.
 • Jednotlivci starší ako 35 rokov, ak pracujú ako animátori a dobrovoľníci.
 • Kresťanské spoločenstvo s minimálne 5 členmi, ktorého členovia sa stotožňujú s hodnotami, stanovami a cieľom ZKSM.
 • Organizácia, resp. skupina mladých, ktorá sa stotožňuje s hodnotami, stanovami a cieľom ZKSM.
 • Ako postupovať, keď sa chce do ZKSM začleniť celé spoločenstvo?

 • Kontaktujte koordinátorku pre nové spoločenstvá, Nelku Grajciarovú, na emailovej adrese petronela@zksm.sk prípadne priamo vedúceho oblastného centra, pod ktoré chcete patriť.
 • Následne prebehne v registračnom systéme ZKSM proces vašej registrácie. Váš vedúci oblastného centra vás bude viesť celým procesom registrácie. Po registrácii v systéme, sa vytlačí registračný hárok, ktorý bude potrebné vlastnoručne podpísať všetkými členmi spoločenstva a zaslať ho alebo odovzdať vedúcemu oblastného centra.
 • Členstvo v ZKSM sa každoročne obnovuje  bez nutnosti podpisu registračného hárku členmi spoločenstva, ktorí už v predchádzajúcom kalendárnom roku boli registrovaní ako členovia ZKSM.
 • Pokiaľ máte v spoločenstve členov mladších ako 16 rokov, je potrebné, aby vám každý z nich ešte pred začatím registrácie odovzdal podpísaný Súhlas zákonného zástupcu  dieťaťa do 16 rokov o tom, že zákonný zástupca (rodič) súhlasí s členstvom svojho dieťaťa v ZKSM a so spracovaním osobných údajov dieťaťa pre potreby ZKSM. Tento súhlas je platný po celú dobu členstva dieťaťa v ZKSM – nie je potrebné ho obnovovať každý rok.
 • Ako postupovať, keď sa chceš stať členom?

 • Ako jednotlivec sa potrebuješ začleniť do spoločenstva, ktoré je členským spoločenstvom ZKSM. O tvojom prijatí teda rozhoduje spoločenstvo, ktorého členom sa chceš stať.
 • Máš menej ako 16 rokov?  K tomu, aby si sa mohol stať členom ZKSM potrebuješ odovzdať  podpísaný Súhlas zákonného zástupcu  dieťaťa do 16 rokov o tom, že tvoj zákonný zástupca (rodič) súhlasí s tvojím členstvom v ZKSM a so spracovaním tvojich osobných údajov pre potreby ZKSM.
 • Každý záujemca  potvrdí svoju žiadosť o členstvo tým, že vlastnoručne podpíše registračný hárok spoločenstva patriaceho do ZKSM, ktorého je členom.
 • Ako zaniká členstvo v ZKSM

  • Vzdaním sa členstva v ZKSM,
  • vylúčením člena zo ZKSM – členstvo zaniká dňom rozhodnutia príslušného oblastného centra,
  • zánikom ZKSM,
  • rozhodnutím Celoslovenskej rady.

  V prípade, že máš nejaké otázky alebo ti niečo nie je jasné, ozvi sa koordinátorke pre nových členov Nelke Grajciarovej na emailovú adresu petronela@zksm.sk