Výročné správy

Výročné správy za roky 1999 - 2015 - dostupné na požiadanie


Stanovy


Financovanie a hospodárenie


Podrobný strednodobý plán činnosti ZKSM na roky 2011 - 2013 dostupné na požiadanie
Podrobný strednodobý plán činnosti ZKSM na roky 2008 - 2010 - dostupné na požiadanie
Plán rozvoja a činnosti ZKSM v pre roky 2007 a 2008 - dostupné na požiadanie


Dokumenty k ochrane osobných údajov


Meranie interného dopadu činnosti ZKSM

V mesiacoch september a október 2017 sa v ZKSM uskutočnil prieskum zameraný na meranie dopadu aktivít spoločenstiev ZKSM na ich členov.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že členstvo mladých v spoločenstvách ZKSM má pozitívny dopad na rozvoj mladého človeka a jeho sociálne začlenenie. Meranie bolo zamerané na hodnotenie dopadu v oblasti akademických zručnosti, hodnôt, postojov, medziľudských vzťahov ako aj na participáciu mladých v spoločnosti na miestnej, ale aj celospoločenskej úrovni.