Výchovno-vzdelávací program

Výchovno-vzdelávací program pre členov organizácie sa realizuje v spoločenstvách prostredníctvom pravidelnej a systematickej práce vo voľnom čase detí a mládeže.

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho programu ZKSM je rozvíjať osobnosť mladého človeka (motiváciu, schopnosti, zručnosti a charakter) v súlade s hodnotami združenia, a tým predchádzať patosociálnym javom a negatívnym životným štýlom mládeže. Týmto spôsobom prispievame k pozitívnemu rozvoju spoločnosti. Pri každom vzdelávaní dbáme o využívanie príkladov z praxe.

Všetky spomínané vzdelávacie programy sú založené na princípoch neformálneho vzdelávania: používame v nich vzdelávacie metódy, ako napr. skupinová práca, riadená diskusia, dramatizačné metódy, interaktívne prezentácie, zážitkové metódy, reflexia a iné.

Viac o vzdelávaní nájdete v stanovách ZKSM.


Líderská animátorská škola

2018/2019Škola animátorského sprevádzania 2018