Západné Slovensko

OC Bratislava

Vedúci: Petra Dočolomanská
Kontakt: petra.docolomanska@gmail.com

Do nášho OC patrí 13 spoločenstiev z Bratislavy a okolia. Činnosť spoločenstiev je rôznorodá, ale prevažne zameraná na systematickú prácu s deťmi a mládežou.
Viaceré spoločenstvá svojou službou pomáhajú vo svojich farnostiach miestnym kňazom pri formácii birmovancov alebo príprave a organizácii rôznych podujatí pre deti a mládež. Niektoré spoločenstvá sa venujú primárne evanjelizačnej a misijnej činnosti nielen na území Slovenska ale aj v zahraničí. Spoločenstvo Calvary a Martindom vydávajú rôzne knižné publikácie, časopisy, cd a dvd nosiče s evanjelizačným obsahom - ktoré slúžia ako evanjelizačný a formačný materiál pre širokú verejnosť.
Každý rok organizujeme animátorskú školu (KMBA), rôzne letné tábory zamerané aj na rozvoj cudzích jazykov u mladých ľudí (Anem). Viaceré spoločenstvá pripravujú počas celého roka rôzne formačné kurzy, prednášky na rôzne témy ale tiež kultúrne podujatia (UPC BA, KMBA, MARTINDOM).
Mladí v našom OC sú veľmi aktívni a hľadajú možnosti vzájomnej spolupráce a podpory detí a mladých zo spoločenstiev v Bratislave a okolí. Často sa ako dobrovoľníci zapájajú do činnosti ostatných OC ktoré fungujú v našom okolí.


OC Bánovce nad Bebravou

Vedúci: Peter Králik
Kontakt: pet.kralik@gmail.com


OC Firesz-Duna Mente

Vedúci: Júlia Gyurcsiová

Koktakt: gyurcsis.julia@firesz.sk dunamente@firesz.sk

Naše OC združuje menšie spoločenstvá, ktoré fungujú v troch seniorátoch (Bratislava, Komárno, Barš) Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Našim hlavným cieľom je poskytnúť mladým priestor a možnosť zažiť spoločenstvo, nadviazať nové priateľstvá, vzdelávať sa a svoje vedomosti, zručnosti aplikovať tak vo vlastnom živote, ako aj v živote spoločenstva. Preto organizujeme pravidelné víkendové tábory, team-building víkendovky, konferencie, jednodňové stretnutia a samozrejme letné tábory.


OC Katarínka

Vedúci: Katarína Ečeryová
Kontakt: elpida@katarinka.sk

Myšlienka projektu Katarínka, záchrany ruín kláštora Svätej Kataríny Alexandrijskej, vznikla v roku 1994. Od leta 1995 formou mládežníckych táborov, v netradičných, do histórie umiestnených, dvojtýždňových turnusoch počas leta mladí ľudia svojou dobrovoľníckou prácou zachraňujú ruiny kláštora pred úplným rozpadnutím a zánikom.
Prostredníctvom záchrany tejto kultúrnej pamiatky zvyšujeme nielen povedomie o samotnej lokalite, nesnažíme sa iba o zachovanie „ducha miesta" a podstaty pamiatky, ale predovšetkým o formovanie vzťahu mladej generácie ku pamiatkam, dobrovoľníckej práci a ku hlbším hodnotám. Inšpirujeme mladú generáciu k dobrovoľníctvu a vychovávame nových organizátorov, ktorí vedú tábory v ďalších ročníkoch projektu.
Web stránka OC: www.katarinka.sk


OC Kéfas

Vedúci: Terka Škovierová
Kontakt: terkakom@gmail.com

Hlavným zameraním nášho OC je koordinovať voľnočasové aktivity a prácu s deťmi a mládežou. Spoločenstvá sa orientujú na pravidelnú prácu v základných kolektívoch a spoločné akcie hlavne v letných mesiacoch. OC vynakladá úsilie organizovať v priebehu roka aspoň tri spoločné akcie, na ktorých by sa stretli členovia jednotlivých základných kolektívov.
Špecifikum nášho OC je, že jednotlivé základné kolektívy pôsobia na území šiestich krajov SR, no napriek tomu sa vytvárajú možnosti na spoločne stretávanie sa jednotlivých vedúcich i členov a vymieňanie si skúsenosti.


OC Malacky

Vedúci: Magdaléna Žitňanská
Kontakt: zitnanska.magdalena@gmail.com

V OC Malacky máme tri spoločenstvá. V Stupave, kde je veľa mladých rodín, je každý piatok stretnutie detí na farskom dvore. Animátori a diakon, ktorí pre ne pripravujú program, utužujú svoj kolektív na biblických stretnutiach. Už odrastení mládežníci sa, spolu so svojimi mladými rodinkami, stretávajú v spoločenstve EUN, po záhorácky: "enem u nás". Centrom týchto stretnutí je Malackám blízke Kostolište, ale i iné záhorácke obce, kde rodinky bývajú. Tretím spoločenstvom je Don Bosco v Gbeloch. Okrem pravidelných hravých či tvorivých stretnutí animátori každoročne organizujú týždenný tábor s bohatým programom. Hojná účasť detí a mládeže len potvrdzujú obľúbenosť a kvalitu týchto táborov.


OC Nitra

Vedúci: Monika Gubáňová
Kontakt: gubimonix@gmail.com

Oblastné centrum má v súčastnosti 6 spoločenstiev, z toho 5 je situovaných priamo v Nitre - BeLight (Vysokoškolský zbor), UPC team, Jakub_Izrael, VBH Nitra a Piar Nitra. Väčšina týchto spoločenstiev je zameraná na prácu s vysokoškolskou mládežou a prípravu akcií najmä pre vysokoškolskú mládež počas semestrov (sv. omše, prednášky, víkendovky, filmové večery, chvály,...).
Jedno spoločenstvo pracuje s mladými mimo Nitry, a to Vrábelská mládež vo Vrábloch.


OC Nové Zámky

Vedúci: Zuzana Meleg - Podobová
Kontakt: zpodobova@gmail.com

OC momentálne združujeme päť spoločnestiev. Tie sa zaoberajú prácou so slovensky i maďarsky hovoriacimi deťmi a mládežou. Spoločenstvá v OC Nové Zámky sa pravidelne stretávajú jednak na stretkách, ktoré pripravujú a vedú animátori, na nácvikoch spevokolov či divadla, alebo pri rôznych športových podujatiach. Okrem pravidelných akcií spoločenstvá počas roka organizujú pre deti a mládež rôzne výlety do prírody, koncerty a od roku 2009 sa v našom OC organizuje festival mládežníckych spevokolov SpesFest. Spoločenstvá sa tiež zúčastňujú rôznych pútí, festivalov a speváckych súťaží.


OC Prievidza

Vedúci: Radovan Bezák
Kontakt: radobezak@gmail.com

Väčšina spoločenstiev v OC Prievidza sa zameriava na prácu s mladými, študentmi stredných a vysokých škôl, no nechýba aj spoločenstvo, pracujúce s mladými rodinami. Spoločenstvá sa venujú aj rôznym službám a dobrovoľníckej činnosti, organizujú rôzne duchovné a evanjelizačné akcie, podujatia a kurzy, a vedú aj napr. prípravu birmovancov. Ich spoločným všeobecným cieľom je zavádzanie princípov Božieho Kráľovstva do každodenného života ľudí v regióne.


OC Sereď

Vedúci: Miroslav Kavoň
Kontakt: miro.kavon@gmail.com

OC Sereď má v súčasnosti zastúpenie v Galante, Seredi, Sintave a na Vinohradoch nad Váhom. Spoločenstvá majú svojich animátorov, ktorí koordinujú činnosť svojho spoločenstva a spolupracujú s vedúcim OC. Činnosť nášho OC spočíva v pravidených stretnutiach, organizovaní táborov, víkendoviek, športových a dobrovoľných aktivitách.


OC Trenčín - Juh

Vedúci: Katarína Gabrielová
Kontakt: katarina.h1996@gmail.com

Naše oblastné centrum sa skladá z dvoch spoločenstiev (Južania a Nové Mesto), ktoré sa snažia pritiahnuť mladých ľudí pomocou zaujímavých akcií (šport, filmové večery), mládežníckeho zboru, modlitby chvál, kurzov pre birmovancov a pod. Členovia spoločenstiev spoznali Božiu lásku, ktorú chcú prejavovať druhým ľuďom v duchu vízií:
,,Aby každý obyvateľ Považia žil osobný vzťah s Ježišom v spoločenstve ľudí." (Južania)
,,Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!" Lk 11,13 (Nové Mesto)


OC Trnava

Vedúci: Aleš Rus
Kontakt: ales.rus@betel.sk
OC Trnava má zastúpenie v Hlohovci, Bojničkách a Trnave a niektorých dedinkách v okolí. Postupom času sa však naďalej rozrastáme. Každé spoločenstvo má svojho lídra alebo animátora, ktorý spolupracujúe s vedúcim OC. Činnosť nášho OC spočíva prevažne v pravidelných stretnutiach a organizovaní rôznych duchovných a vzdelávacích podujatí zameraných hlavne na teenagerov, pričo sa im snažíme ponúknuť evanjelium prostredníctvom modernej hudby, chvál, kocenrtov či stretiek.

Stredné Slovensko

OC Banská Bystrica

Vedúci: Michaela Kičurová
Kontakt: michaaela@gmail.com

Jednotlivé spoločenstvá v rámci OC Banská Bystrica sa zameriavajú na mládež, ktorá sa stretáva v UPC Štefana Moysesa, v Diecéznom centre mládeže Maják v Španej Doline, ale patrík nim aj Katedrálny zbor, ktorý pravidelne sprevádza mládežnícke sv. omše v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Cieľom vedúcich spoločenstiev je budovať autentické vzťahy priateľstva a dosahovať osobné naplnenie a skutočnú istotu.


OC MPKS

Vedúci: Lucia Šmelíková
Kontakt: lucka@mpks.sk

Cieľom OC je pripravovať programy pre mladých ľudí zamerané na rozvoj osobnosti mladého človeka, podporu samostatnosti, rozvoj morálnych kvalít a schopnosti nadväzovať kontakty, spolupracovať aj s inými mládežníckymi organizáciami pri príprave a realizácii programov pre mládež, podpora a realizácia kultúrnych aktivít (hudobné festivaly, koncerty a i.)OC SP

Vedúci: Lucia Marková
Kontakt: lucka@markovci.sk

OC SP je zamerané hlavne evanjelizácie s výchovným vplyvom na miestne školy a skupiny mladých ľudí. Venuje sa v prevažnej väčšine teenagerom a ich programy sa snažia byť relevantné voči dnešnej dobe a kvalitné. Podujatia sú orientované na spomínanú cieľovú skupinu teenagerov a teda sú inovatívne a moderné.
Web stránky OC:
www.godzone.sk
www.spolocenstvosp.sk 


OC Zvolen CUP

Vedúci: Bartolomej Hurňanský
Kontakt: barty@post.sk

Cieľom OC je kresťanská formácia, najmä študentov vysokej školy, ktorí dočasne odišli zo svojich farností a spoločenstiev kvôli štúdiu, aby mali priestor a možnosti aj na novom mieste sa stretávať a vytvoriť nové kresťanské spoločenstvá, žiť svoju vieru a celkovo v nej rásť. Je možnosť zapojiť sa do spevokolu na omšiach, pomôcť organizovať rôzne akcie, podujatia a činnosti v dome Phorum, v ktorom má Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov sídlo.


OC Žilina

Vedúci: Veronika Brezániová
Kontakt: veronika.b007@gmail.com

OC Žilina spája spoločenstvá rôzneho zamerania (mládežnícky zbor, stretká), ale so spoločným cieľom - zmysluplne tráviť voľný čas s dôrazom na duchovný a osobný rozvoj. Spája nás jedna viera, ktorú chceme prežívať v spoločenstve a napomáhať tak spoločne na svojom raste. Cieľom do budúcnosti je predovšetkým jednota, či už v rámci členov OC, ale takisto navonok v rámci farností a celej cirkvi, čomu môžu napomôcť plánované spoločné a otvorené akcie a podujatia. Najväčšou akciou OC býva benefičný koncert členov spoločenstva Emauzy, z ktorých sú mnohí študentmi konzervatória.


Východné Slovensko

OC Aetós

Vedúci: Štefánia Čepová
Kontakt: stevka.cepova@gmail.com

OC Aetós sa venuje prevažne pravidelnej a systematickej práci s deťmi a mládežou prostredníctvom animátorskej školy, neformálneho vzdelávania na tematických víkendovkách i jednodňovým či viacdňovým podujatiam zameraným na budovanie spoločenstva. Má záujem naučiť mladých ľudí zmysluplne využiť svoj voľný čas a orientovať sa v hierarchii hodnôt mladého kresťana. Ponúka vzdelávanie pre mladých ľudí, ochotných dať sa do služby pre ďalších mladých. Cieľom je budovať kultúru, ktorá podporuje rodinu a spoločenstvo a vytvára jasnú ponuku pre krásny a zmysluplný kresťanský životný štýl.
Počas roka sa nám darí organizovať pre mladých najmä tieto akcie: CAMP, Tematické víkendy, Cyklotúra, Kvetný víkend, Kvetná nedeľa, Túra s vladykom, Vianočný futbalový turnaj, Volejbalový turnaj pre dievčatá, Mikulášsky stolnotenisový turnaj. Vzhľadom na to, že naše OC sa rozprestiera na území Košického samosprávneho kraja, kde žijú aj národnostné menšiny, sekundárnym cieľom je odbúravanie bariér medzi jednotlivými skupinami.


OC AC

Vedúci: Zlatica Dolná
Kontakt: ocaczksm@gmail.com

Naše OC pozostáva z jednotlivých spoločenstiev, ktoré sú zamerané na rôzne vekové skupiny od malých detí až po zrelých mládežníkov. Hlavným cieľom je poskytnúť mladým priestor pre vzťahy, spoločenstvo, miesto kde sú vychovávaní a kde môžu rásť. Stretávame sa pravidelne každý týždeň, ale organizujeme aj nepravidelné podujatia ako rôzne výlety, konferencie a pod.


OC Bárka

Vedúci: Ivana Strelcová
Kontakt: ivana.potocnakova@gmail.com

Do OC Bárka patria spoločenstvá z Prešovskej archieparchie, čo je v podstate severovýchodné Slovensko. Mladí tohto OC sa venujú najmä voľnočasovým aktivitám, a to aktívnemu a efektívnemu využívaniu voľného času napr. športom, kreatívnymi činnosťami, turistikou ale tiež rozvoju osobnosti jednotlivca formou neformálneho vzdelávania v rôznych, pre mladých zaujímavých a charakter formujúcich, oblastiach.
Naše OC aktívne spolupracuje s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie, CVČ v Juskovej Voli, kde sa nachádza aj Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka. Tam sa realizuje väčšia časť najmä pobytových, resp. víkendových aktivít. V spolupráci s týmito inštitúciami organizujeme a realizujeme aj školu pre animátorov, ktorá sa teší veľkému úspechu nielen z radov mladých, ktorí ju absolvujú, ale aj ich okolia, kde uplatňujú získané poznatky. Hlavným zámerom týchto aktivít v jednotlivých farnostiach, aj v OC ako takom, je, aby každý člen - teda každý mladý človek zažil spoločenstvo, pocit, že nie je sám a patrí do "partie", že sú ľudia, ktorým na ňom záleží.


OC Košice

Vedúci: Miroslav Novák
Kontakt: zksmocke@gmail.com

OC Košice sa venuje pravidelnej a systematickej práci s deťmi a najmä s mládežou v rámci košickej arcidiecézy. Spoločenstvá organizujú rôzne duchovné, vzdelávacie, formačné, športové a iné podujatia. Najväčšími spoločenstvami sú:
Arcidiecézne centrum pre mládež, ktoré organizuje arcidiecézne stretnutie mládeže, animátorské školy, športové podujatia (diecézny volejbalový a futbalový turnaj), konferencie o pastorácii mládeže, fórum mladých a pod.
Domček organizuje tri púte radosti, letný festival radosti, púte zrelosti, víkend dobrovoľníkov, duchovné obnovy a pod.
UPC Prešov a UPC Košice pracujú s vysokoškolákmi v rámci miest Prešov a Košice. Zameriavajú sa na neformálne vzdelávanie, rôzne kultúrne a športové aktivity a pod.
Menšie spoločenstvá spolupracujú s farnosťami, v ktorých sídlia a to rôznorodými vzdelávacími voľno-časovými, športovými a kultúrnymi podujatiami.
Web stránky OC:
www.premladez.sk
www.domcek.org
upc.unipo.sk


OC Spišská Nová Ves

Vedúci: Mária Francová
Kontakt: majkaf@zksm.sk

OC Spišská Nová Ves je členom ZKSM od roku 2001. Združuje spoločenstvá v rámci Spišskej diecéze, ktorá územne zahŕňa tri regióny - Spiš, Orava, Liptov.
Spoločenstvá sú jednak rozptýlené do viacerých geografických oblastí, no i čo sa týka zamerania jednotlivých spoločenstiev vytvárajú pestrú škálu aktivít a služieb pre mladú kresťanskú verejnosť. Cieľovou skupinou je predovšetkým mládež vo veku od 16 do 30 rokov, avšak niektoré pracujú najmä s deťmi.
Zameranie spoločenstiev je teda rôzne, niektoré sa zameriavajú na službu spevom, modlitbou, vedením chvál vo svojich farnostiach, iné sú formačné – zamerané na formáciu mladých vo farnosti, ďalšie zasa na služby konkrétnym, najmä sociálnym, skupinám mladých v spoločnosti (Rómom, ľuďom postihnutým a pod.).
Nosné projekty predstavujú akcie, na ktorých spolupracuje niekoľko spoločenstiev. Napríklad sú to viaceré letné tábor pre mladých Rómov. Cieľom je preto systematickejšie sa venovať práci s rómskou mládežou a tvorivo využiť voľný čas detí počas prázdnin; vytvoriť priestor na realizáciu a formáciu rómskych i nerómskych vedúcich; neformálnou cestou vytvoriť v deťoch vzťah k spoločenstvu a tým nepriamo napomôcť rodičom pri výchove detí základom slušného správania, základom hygieny, k duchovnému a duševnému rozvoju. OC SNV je tiež spoluorganizátorom Diecéznej animátorskej školy vo Važci, ktorá ponúka základnú ročnú formáciu pre animátorov. Víziou oblastného centra je napĺňať potreby spoločenstiev ešte vo väčšom rozsahu (čo sa týka počtu), ale hlavne ešte vo vyššej kvalite servisu OC. T. j. vstúpiť do farností, v ktorých existujú aktívne spoločenstvá alebo stretká mladých a osloviť ich s ponukou spolupráce a členstva v ZKSM, najmä v geografických oblastiach Orava a Liptov.
Pravidelne sa niektorí členovia OC stretávajú 4 krát ročne, na akcii pod názvom Spišnet. Cieľom tejto akcie je vzájomné zdieľanie o situácii v jednotlivých spoločenstvách, budovanie siete kontaktov a spoločná modlitba s cieľom hľadania spoločnej vízie pre prácu s mládežou v Spišskej diecéze.
Ďalej sa spoločenstvá stretávajú nepravidelne na rôznych akciách, ako i vzájomne spolupracujú pri niektorých spoločných akciách.
Web stránky OC:
www.gabkko.com
www.spolpavol.sk
www.spoldavid.sk
www.spolocenstvoku.sk


OC Stará Ľubovňa

Vedúci: Lenka Kardošová
Kontakt: lenka.kardosova2@gmail.com

Naše OC sa skladá z troch základných spoločenstiev - Spoločenstvo Dobrého Pastiera v Starej Ľubovni, Gréckokatolícke oázové spoločenstvo ON v Starej Ľubovni a menšie spoločenstvo mladých v obci Jakubany. Každé z nich má svoju špecifickú víziu.
Spoločenstvo Dobrého Pastiera sa zameriava predovšetkým na formovanie mladých ľudí v Starej Ľubovni a ich vedenie k Bohu a ku základným kresťanským a morálnym hodnotám. Súčasťou činnosti spoločenstva je aj evanjelizácia a služba vo farnosti.  
Gréckokatolícke spoločenstvo ON žije oázovou formáciou, ktorou vedie svojich členov bližšie k Bohu a zároveň je toto spoločenstvo aj veľkým prínosom prostredníctvom evanjelizácií, do ktorých sa pravidelne aktívne zapája.
Spoločenstvo v Jakubanoch je mladé spoločenstvo s veľkým potenciálom, zameriava sa predovšetkým na plnohodnotnú prácu s mladými a na podporu rómskej menšiny v obci.