Chcete vedieť ako písať projekty?

Napíšte nám na zksm@zksm.sk vašu predstavu a my vám radi poradíme, ako napísať ďalšie priojekty, ktoré vám pomôžu pretaviť vaše sny do skutočnosti. Ak máte dobrý nápad napríklad na leto, rátajte s tým, že s písaním projektu je potrebné začať oveľa skôr, niekedy aj pol roka či rok vopred.


Možnosti získavania finančnej podpory pre činnosť spoločenstiev v ZKSM

Zapojenie sa do grantových programov

Pre spoločenstvá, ktoré z pohľadu získavania financií potrebných na svoje aktivity pokladáme za súčasť neziskového sektora, je najviac využívanou formou získavania financií zapojenie sa do grantových programov. Grant je finančný príspevok, ktorý môžeme získať na základe predloženia písomného projektu. Na Slovensku je veľa rôznych grantových programov, ktoré sa líšia najmä oblasťami, ktorých realizáciu finančne podporujú.

V dokumente Prehľadný zoznam vyhlasovateľov grantov (dole, pod textom) je uvedených niekoľko internetových odkazov, kde nájdete odkazy na rôzne grantové programy, ktoré podporujú zväčša konkrétne témy a aktivity a líšia sa výškou podpory, zameraním ako i časovými lehotami pre schválenie a uskutočnenie projektu.

Finančná podpora zo samospráv

Ďalšou možnosťou je získať finančnú podporu zo samospráv (obcí a miest), ktoré v rámci svojich rozpočtov podporujú aj aktivity zamerané na činnosť s mladými. Informácie zväčša uvádzajú na svojich internetových doménach. Požiadať môže o to právnická osoba, ktorá má sídlo na území daného kraja alebo fyzická osoba, ktorá má na území daného kraja trvalý pobyt. Cez ZKSM, ktoré má sídlo v Košickom kraji, je možné žiadať o dotáciu len na území tohto kraja.

Spoločenstvá a ich členovia, ktorí sú registrovanými členmi ZKSM, majú okrem vyššie uvedeného ešte niekoľko možností, ako získať finančné prostriedky

Program PODPORA


Prvou možnosťou je získanie finančných prostriedkov prostredníctvom programu PODPORA. Tým, že sa spoločenstvo spolu so svojimi členmi stane členom ZKSM, má každoročne právo zapojiť sa a získať finančné prostriedky na svoju činnosť cez program podpory práce s mládežou PODPORA, ktorú ZKSM administruje. Viac informácií môže spoločenstvo získať u regionálnych koordinátorov, na ktorých kontakty sú uvedené tu

Program PODPORA je jeden z Programov pre mládež na roky 2014-2020, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Programy vznikli na základe potreby štruktúrovanej a systematickej podpory takých aktivít mládeže, ktoré prispievajú k získavaniu kompetencií potrebných pre plnohodnotný spoločenský a pracovný život. Vychádzajkú zo Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na politický rámec spolupráce v oblasti mládeže v Európskej únii programy podporujú ciele dokumentu „Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže", ktorý Európska komisia prijala dňa 27. 4. 2009.


Program PODPORA je zameraný na:

2 % (3 %) z dane


 

Druhou možnosťou je získanie 2 (3%) pre konkrétne OC alebo spoločenstvo v ZKSM, ktoré mu darujú nimi oslovené fyzické a právnické osoby. Viac informácií o tejto možnosti nájdete na stránke ZKSM tu.

 

Interný grant

Treťou možnosťou pre členov ZKSM je zapojenie sa do Interného grantu ZKSM, ktorý je vyhlasovaný každoročne v prvom kvartáli roka a je zameraný na určité témy a oblasti. Spoločenstvo sa potom môže do grantu zapojiť so svojim jedinečným nápadom a získať tak na jeho realizáciu financie. Viac  sa dozviete tu.