Kreatívne dielne pre rozvoj dobrovoľníctva

Spoločenstvo KMBA z OC Bratislava zrealizoval počas leta projekt Interného grantu ZKSM v oblasti Dobrovoľníctvo s názvom: Kreatívne dielne pre rozvoj dobrovoľníctva. Projektu sa zúčastnilo 34 účastníkov. V rámci projektu podporili mladých ľudí k zmysluplnému tráveniu voľného času a zároveň ich priviedli k dobrému vzťahu k dobrovoľníctvu. Kreatívne workshopy pomohli rozvíjať tvorivého ducha u mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia. Zároveň sa naplnil aj zámer sharing a networking, pretože sa na podujatí stretlo viacero mladých ľudí z okolia Bratislava - Rača, ktorí sa doteraz nepoznali.

Moment stretnutia

Spoločenstvo Martindom z OC Bratislava realizoval počas leta projekt Interného grantu ZKSM v oblasti Rozvoj spoločenstiev a jednotlivých členov s názvom: Moment stretnutia. Posledný augustový víkend sa Vo Važci v Otcovej stodole stretlo 11 mladých členov spoločenstva Martindom. Počas trvania celého víkendu boli účastníci zapojení do rôznych aktivít a prednášok, ktoré im pomohli pochopiť zmysel stretka - spoločenstva, vytvoril sa priestor na budovanie väčšej dôvery medzi nimi a medzi animátormi, ktorí ďalej budú stretko viesť. Táto víkendovka podnietila vznik nového stretka.

Hudba nerozdeľuje, ale spája

Spoločenstvo MC Malcov z OC Bárka zrealizoval v termíne 19. - 21. augusta projekt Interného grantu ZKSM v rámci oblasti Rozvoj spoločenstiev a jednotlivých členov s názvom: Hudba nerozdeľuje, ale spája. Podujatia sa zúčastnilo 22 účastníkov, počas ktorého rozvíjali talent mladých ľudí z marginalizovanej rómskej komunity v okrese Bardejov a viedli ich k angažovanosti, povzbudzovali ku dobrovoľníctvu, učili ich organizačným a komunikačným zručnostiam a povzbudili ich ku zodpovednosti za seba i iných. Počas podujatia tri mládežnícke kapely nacvičili krátke hudobné pásmo, s ktorým vystupovali v rómskych osadách.

Obnova historického pokladu na Považí

Spoločenstvo Nové mesto z OC Trenčín - JUH realizoval projekt Interného grantu ZKSM v oblasti Hodnoty v spoločnosti s názvom: Obnova historického pokladu na Považí. Projektu sa zúčastnilo 102 účastníkov a spolupracovali s ďalšími spoločenstvami regiónu Považie a hornej Nitry. Počas podujatia si pripomenuli historické poklady na Považí, upriamili pozornosť mladých ľudí na bohatú históriu miest, ktoré sú pre nich bežné, ale nevedia o ich duchovnom poklade a pretavili ich aj do hmotnej podoby v tomto prípade brožúrky. Vyvrcholením projektu bol Deň spoločenstiev, ktorý prebiehal v najstaršom pútnickom mieste na Slovensku v Skalke nad Váhom.

Obnova dedičstva nad Važcom

Spoločenstvo Važec z OC Spišská Nová Ves realizoval projekt Interného grantu ZKSM v oblasti Dobrovoľníctvo s názvom: Obnova dedičstva nad Važcom. Projektu sa zúčastnilo 10 účastníkov a realizovali ho počas leta. V rámci interného grantu formovali návyk u mladých ľudí k ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku, povzbudili ich k dobrovoľníckej činnosti na lokálnej úrovni a obnovili kríž, ktorý sa nachádza nad obcou Važec smerom na obec Východná.

Objav ma!

Spoločenstvo Shema z Kysuckého Nového Mesta z OC Žilina realizoval projekt Interného grantu ZKSM v oblasti Rozvoj spoločenstiev a jednotlivých členov s názvom: Objav ma! Projektu sa zúčastnilo 31 účastníkov. Išlo o farský mládežnícky tábor, ktorý realizovali v Zuberci v dňoch 12.-17.7.2020. Prostredníctvom rozvíjania hodnôt (obeta, spravodlivosť, vernosť, poslušnosť, bojovnosť) účastníci hľadali dobro v sebe a blížnych. Aktivity celého vzdelávacieho podujatia boli neformálneho charakteru za použitia brainstormingu, aplikácie Actionbound (pokladovka), turistiky so zastaveniami a plnením úloh, dobrovoľníctva, lokálnych možnosti (jaskyňa, múzeum, ...), hodnotenia, spoločenských hier a neformálnych prezentácií a prednášok, rolových hier na témy hodnôt ako aj skupinová spolupráca a tímovka.

Christus Vivit očami mladých

Spoločenstvo Adom z OC Zvolen CUP realizoval projekt Interného grantu ZKSM v oblasti Hodnoty v spoločnosti s názvom: Christus Vivit očami mladých. Projektu sa zúčastnilo 20 účastníkov a realizovali ho v máji počas prvej vlny pandémie COVID-19. Na základe dokumentu Christus Vivit študenti vytvorili nádherné maľby a rozvíjali svoje umelecké cítenie.

KONZULTÁCIE A SPÔSOB PREDKLADANIA

PROJEKTOV
Kontaktnou osobou pre konzultácie:
Peter Forgáč
peter@zksm.sk
0910 852 451

Interný grant

Interný grant je nástroj, ktorým ZKSM motivuje a zároveň podporuje mladých ľudí zo spoločenstiev k ďalšiemu rastu, spolupráci, proaktivite, angažovanosti a pozitívnemu ovplyvňovaniu spoločnosti.
Ciele interného grantového kola:

  • Motivovať spoločenstvá k dobrovoľníctvu a angažovanosti vo svojom okolí.
  • Povzbudiť mladých v spoločenstvách k spolupráci s inými spoločenstvami v regióne.
  • Poukázať na hodnotu a dôležitosť práce s mládežou.
  • Učiť mladých ľudí, členov ZKSM projektovým zručnostiam a projektovému mysleniu, prijímať výzvy a hľadať vhodné riešenia na ich realizáciu.
  • Viesť mladých k systematickosti práce v spoločenstvách napr. aj prípravou metodických materiálov.
  • Napĺňať vybrané ciele strategického plánu ZKSM: participácia, spolupráca a sieťovanie spoločenstiev, znevýhodnené skupiny mladých ľudí a ich začlenenie do spoločnosti, angažovanosť a dobrovoľnícke aktivity, zvyšovanie kompetencií mladých ľudí prostredníctvom rôznych školení, hodnota práce s mládežou.
Manuál k Internému grantu si môžete stiahnuť tu.

Interný grant 2019

Spoločenstvo Phorum: Aby pustý dvor, nebo pustý

Spoločenstvo Phorum z OC Zvolen CUP  7.-9.6.2019 realizoval projekt Interného grantu ZKSM v roku 2019 v oblasti dobrovoľníctvo s názvom: Aby pustý dvor, nebol pustý. 

Projektu sa zúčastnilo 20 účastníkov. Počas projektu upravili okolie Pustého dvora, aby už nebolo pusté - odstránili vzrasty kríkov, pokosili plochy, poodnášali pokosenú trávu a tak zveľadili verejné priestranstvo. Zámerom tiež bolo obnoviť starú zarastenú cestu, kde odstraňovali kamene z cesty a tiež pokosili okolie a pripravili ju na používanie pre návštevníkov Pustého dvora. Pričom do projektu zapojili nielen mladých ľudí zo spoločenstva Phorum, ktorí boli ochotní niečo zmeniť k lepšiemu, ale tiež aj obyvateľov Lentvory - Rómov, čím prispeli k lepším vzťahom v komunite.

Spoločenstvo sv. Kozmu a Damiána: Zmeň staré na nové

Spoločenstvo sv. Kozmu a Damiána z OC Bárka dňa 15.6.2019 realizoval projekt Interného grantu ZKSM v roku 2019 v oblasti dobrovoľníctvo s názvom: Zmeň staré na nové. 

Projektu sa zúčastnilo 11 účastníkov. Počas projektu obnovili časť oplotenia v okolí gréckokatolíckeho chrámu v obci Lačnov, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Z malej časti oplotenia, ktorú chceli obnoviť, sa im vďaka miestnym ľuďom podarilo obnoviť oveľa väčšiu časť. Nečakane sa do obnovy zapojila aj miestna urbárska spoločnosť, ktorá ich finančne podporila a darovala peniaze na nákup drevených dosiek.
Spoločenstvo Pichončania: Aby sa nám lepšie žilo

Spoločenstvo Pichončania z OC Bárka dňa 1.7.2019 realizoval projekt Interného grantu ZKSM v roku 2019 v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu s názvom: Aby sa nám lepšie žilo. 

Projektu sa zúčastnilo 18 účastníkov. Počas projektu vyčistili koryto jarčeka, ktorý preteká na rozmedzí farskej záhrady a bývalej školy od hustého porastu a odpadkov. Po obede nasledovala diskusia o ochrane nášho sveta - životného prostredia a tvorivé eko dielne poprepájané hrami. V projekte spolupracovali s obecným úradom, starostom a pracovníkmi verejno prospešných prác obce Pichne.