KONZULTÁCIE A SPÔSOB PREDKLADANIA

PROJEKTOV
Kontaktnou osobou pre konzultácie:
Peter Forgáč
peter@zksm.sk
0910 852 451

Interný grant

Interný grant je nástroj, ktorým ZKSM motivuje a zároveň podporuje mladých ľudí zo spoločenstiev k ďalšiemu rastu, spolupráci, proaktivite, angažovanosti a pozitívnemu ovplyvňovaniu spoločnosti.
Ciele interného grantového kola:

  • Motivovať spoločenstvá k dobrovoľníctvu a angažovanosti vo svojom okolí.
  • Povzbudiť mladých v spoločenstvách k spolupráci s inými spoločenstvami v regióne.
  • Poukázať na hodnotu a dôležitosť práce s mládežou.
  • Učiť mladých ľudí, členov ZKSM projektovým zručnostiam a projektovému mysleniu, prijímať výzvy a hľadať vhodné riešenia na ich realizáciu.
  • Viesť mladých k systematickosti práce v spoločenstvách napr. aj prípravou metodických materiálov.
  • Napĺňať vybrané ciele strategického plánu ZKSM: participácia, spolupráca a sieťovanie spoločenstiev, znevýhodnené skupiny mladých ľudí a ich začlenenie do spoločnosti, angažovanosť a dobrovoľnícke aktivity, zvyšovanie kompetencií mladých ľudí prostredníctvom rôznych školení, hodnota práce s mládežou.
Manuál k Internému grantu si môžete stiahnuť tu.

Interný grant 2019

Spoločenstvo Phorum: Aby pustý dvor, nebo pustý

Spoločenstvo Phorum z OC Zvolen CUP  7.-9.6.2019 realizoval projekt Interného grantu ZKSM v roku 2019 v oblasti dobrovoľníctvo s názvom: Aby pustý dvor, nebol pustý. 

Projektu sa zúčastnilo 20 účastníkov. Počas projektu upravili okolie Pustého dvora, aby už nebolo pusté - odstránili vzrasty kríkov, pokosili plochy, poodnášali pokosenú trávu a tak zveľadili verejné priestranstvo. Zámerom tiež bolo obnoviť starú zarastenú cestu, kde odstraňovali kamene z cesty a tiež pokosili okolie a pripravili ju na používanie pre návštevníkov Pustého dvora. Pričom do projektu zapojili nielen mladých ľudí zo spoločenstva Phorum, ktorí boli ochotní niečo zmeniť k lepšiemu, ale tiež aj obyvateľov Lentvory - Rómov, čím prispeli k lepším vzťahom v komunite.

Spoločenstvo sv. Kozmu a Damiána: Zmeň staré na nové

Spoločenstvo sv. Kozmu a Damiána z OC Bárka dňa 15.6.2019 realizoval projekt Interného grantu ZKSM v roku 2019 v oblasti dobrovoľníctvo s názvom: Zmeň staré na nové. 

Projektu sa zúčastnilo 11 účastníkov. Počas projektu obnovili časť oplotenia v okolí gréckokatolíckeho chrámu v obci Lačnov, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Z malej časti oplotenia, ktorú chceli obnoviť, sa im vďaka miestnym ľuďom podarilo obnoviť oveľa väčšiu časť. Nečakane sa do obnovy zapojila aj miestna urbárska spoločnosť, ktorá ich finančne podporila a darovala peniaze na nákup drevených dosiek.
Spoločenstvo Pichončania: Aby sa nám lepšie žilo

Spoločenstvo Pichončania z OC Bárka dňa 1.7.2019 realizoval projekt Interného grantu ZKSM v roku 2019 v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu s názvom: Aby sa nám lepšie žilo. 

Projektu sa zúčastnilo 18 účastníkov. Počas projektu vyčistili koryto jarčeka, ktorý preteká na rozmedzí farskej záhrady a bývalej školy od hustého porastu a odpadkov. Po obede nasledovala diskusia o ochrane nášho sveta - životného prostredia a tvorivé eko dielne poprepájané hrami. V projekte spolupracovali s obecným úradom, starostom a pracovníkmi verejno prospešných prác obce Pichne.