Manuál pre vyúčtovanie výdavkov podujatí a hospodársko-správnych výdajov, ktorý je určený vedúcim oblastných centier a animátorom spoločenstiev zaregistrovaných v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Slúži pre lepšiu orientáciu v problematike dokladovania a vyúčtovania hospodársko-správnych výdajov a podujatí, ktorých organizátorom je oblastné centrum alebo spoločenstvo.

Manuál k prílohám, ktorý dopĺňa, manuál pre vydokladovanie a vyúčtovanie podujatí v ZKSM, ktorého úlohou je pomôcť Ti s vypĺňaním jednotlivých príloh pri vyúčtovaní. Vyúčtovanie podujatí je teda stále záväzné podľa platného manuálu ZKSM pre dokladovanie a vyúčtovanie podujatí.


Sumy stravného

Sumy stravného pre časové pásma (na každý kalendárny deň osobitne) sú od 1.6.2018:

a) 0,00 € pre časové pásmo 0 až 5 hodín,

b) 5,10 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

c) 7,60 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín,

d) 11,60 € pre časové pásmo 18 až 24 hodín.

Stravné je potrebné počítať za jednotlivé dni akcie podľa počtu osôb.

Príklad: Podujatie trvá od piatku 18:00 hod. do nedele 13:00 hod.
Piatok: stravné = počet osôb x 5,10 € (od 18:00 do 24:00 je 6 hod.)
Sobota: stravné = počet osôb x 11,60 € (od 0:00 do 24:00 je 24 hod.)
Nedeľa: stravné = počet osôb x 7,60 € (od 24:00 do 13:00 je 13 hod.)

Prílohy k vyúčtovaniam

Usmernenia k vyplneniu príloh sú uvedené v manuáli.

Prílohy platné do 18.5.2020 (vrátane)

Prílohy platné od  19.5.2020

!!! Pozor !!! Sídlo ZKSM je zmenené od 5.3.2020.

Príloha 1: Evidenčný list podujatia   .doc    .pdf

Príloha 2:  Program podujtia bez riadkov  .doc     s riadkami   .doc     .pdf

Príloha 3: Prezenčná listina     .doc     .pdf

Príloha 4: Strava     .doc     .pdf

Príloha 5: Jedálny lístok 3x denne    .doc     .pdf

Príloha 5: Jedálny lístok 5     .doc     .pdf

Príloha 6: Hromadná zmluva o preplatenie cestovného     .doc     .pdf

Príloha 7: Indiv. zmluva o preplatenie cestovného    .doc     .pdf

Príloha 8: Vyúčtovanie cestovného   .doc     .pdf

Príloha 9: Menný zoznam k vyúčtovaniu    .doc     .pdf

Príloha 10: Evidencia používania osobného vozidla     .doc     .pdf

Príloha 11: Zmluva o prenájme    .doc     .pdf

Príloha 12: Materiál   .doc     .pdf

Príloha 13: Ostané služby    .doc     .pdf

Prílohy 14: Zmluva o finančnej pomoci    .doc     .pdf

Príloha 15: Poštovné    .doc     .pdf

Príloha 16: HSV    .doc     .pdf

Príloha 17: Objednávka    .doc     .pdf

Príloha 18: Žiadosť o platbu z dotácie MSSVaS     .xls
                   1. strana    .pdf                          2. strana    .pdf

Príloha 19: PPD a VPD      .xls     .pdf

                   PPD      .pdf
                   VPD      .pdf


Na malé propagačné materiály (letáky, záložky a pod.) hradené z dotácie MŠVVaŠ prosíme uveďte aj vetu: Financované z dotácie MŠVVaŠ SR. Na väčšie propagačné materiály (plagáty, brožúra a pod.) hradené z dotácie MŠVVaŠ SR prosíme uveďte logo uvedené tu.Pravidlá a Príručka pre organizovanie táborov v ZKSM

Oznámenie o konaní podujatia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Odporúčania pre vyberanie poplatkov na podujatiach ZKSM s ohľadom na deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia