Podporte činnosť našej organizácie

Už viac ako 30 rokov sa venujeme vzdelávaniu a rozvíjaniu mladých ľudí. Kam pôjdu vaše peniaze, ak sa nás rozhodnete podporiť?

  • Podpora mladých ľudí

  • Podpora našich projektov ako sú animátorské školy, elearningy, podcasty, webináre a mnoho iného.

  • Na chod kancelárie, aby sme mohli systematicky rozvíjať našu činnosť a vytvárať metodiky pre prácu s mládežou

Ďakujeme za každú podporu.

Darujte 2% (3%) pre našu organizáciu, alebo pre svoje spoločenstvo

• prefoťte si vyplnené tlačivá ešte pred poslaním na daňový úrad. Prefotené tlačivá zhromažďuje vedúci oblastného centra, do ktorého spoločenstvo patrí a zašle ich mailom na dvepercenta@zksm.sk alebo poštou do 31.05.2021. Spoločenstvá, ktoré nie sú členmi ZKSM a nepatria pod konkrétne OC, nemôžu pre svoju činnosť získavať 2% alebo 3% prostredníctvom ich poukázania ZKSM.

Popis ako preukázať darované 2% na IC ZKSM:

Nárok OC na 2% je nutné preukázať IC (kancelárii ZKSM)

  • kópiami vyhlásení (zamestnanci) alebo stranou z daňového priznania, kde sú uvedené údaje o poukázaných 2% (fyzické a právnické osoby) v papierovej forme alebo elektronicky.
  • zaslať poštou na ZKSM, P.O. BOX 117, 080 01 Prešov, alebo naskenované elektronicky na dvepercenta@zksm.sk.

Údaje, ktoré potrebujeme na dokladoch vidieť:

  • Identifikácia ZKSM
  • Suma darovaných 2%
  • Podpis darcu
  • Doklady je potrebné doručiť na IC do 31.5.2021. V prípade odloženého podania daňového priznania (len fyzické a právnické osoby) do 30.9.2021.

1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech ZKSM poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

4. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2021.

5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6. Údaje o ZKSM napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o ZKSM sú:

IČO: 00641162
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***

8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydávame iba do 28.2.2021.

9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech ZKSM.

10. Urobte si kópiu vyhlásenia o poukázaní dane a zašlite ju (oskenovaná stačí) vedúcemu svojho OC do konca mája.

Poznámka:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

Do kolónky ROK sa píše 2020. Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Číslo účtu ZKSM nepotrebujete ani ho nikde neuvádzate, keďže peniaze na účet ZKSM prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava. ZKSM nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít
– za jedného človeka je potrebné vyplniť 1 tlačivo a to nasledovne:

Ak poukážete 3 % ZKSM, vyplňte tlačivo potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti;

ak poukážete 3 % nejakej inej organizácii, vyplňte tlačivo potvrdenie od vysielajúcej organizácie

a zašlite nám ho mailom spolu s vašou korešpondenčnou adresou na dvepercenta@zksm.sk

– vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb).

Potvrdenie vydávame iba do 28.2.2021:

1. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2021, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00 €.

2. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech ZKSM poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú:

IČO: 00641162
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín

4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)!

5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

Toto potvrdenie si môžete stiahnuť na konci tohto článku.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech ZKSM.

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane! Čísla účtu ZKSM nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet ZKSM prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2021. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje sprava. ZKSM nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb). Potvrdenie vydávame iba do 28.2.2021:

VZOR POTVRDENIA od vysielajúcej osoby

VZOR POTVRDENIA od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

1. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2021. Právnické osoby môžu poukázať 2% (1%) z dane aj viacerým prijímateľom, okrem ZKSM, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 2% (1%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2% (1%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV riadok 3.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV riadok 1 a 2.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v časti IV príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma… NIE však poukázaná suma)

 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú:

 

IČO: 00641162
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Sídlo: 
Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje sprava. ZKSM nemá SID, tak kolónku SID nechajte prázdnu.

Finančná a nefinančná pomoc

Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás veľmi dôležité.
Pomáhajú nám hľadať Božiu vôľu v práci s mládežou a šírení Jeho Kráľovstva medzi mladými ľuďmi na Slovensku.
Ďakujeme vám za akúkoľvek pomoc!

Petronela Grajciarová

Senior konzultant

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!