Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

 Občianske združenie, ktoré má dlhoročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí.

Činnosť

Činnosť ZKSM je zameraná na všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie. Združuje  8 343  členov, 231 spoločenstiev, 21 oblastných centier.

Kurzy, semináre a vzdelávacie programy zamerané na duchovný aj osobnostný rast mladých

Dobrovoľnícke príležitosti pre mladých v mestách a obciach. Organizujeme celoslovenské projekty pre mladých. Podporujeme humanitárnu a rozvojovú pomoc.

Našou prioritou sú stretká a spoločenstvá, v ktorých deti a mladí nachádzajú prijatie, rast, nové priateľstvá a vzťah s Bohom.

Podporujeme budovanie vzťahov medzi mladými z rôznych spoločenstiev vytváraním príležitostí na sieťovanie a spoznávanie na regionálnej aj celoslovenskej úrovni.

Pripravujeme špeciálne víkendovky, zážitkové a teambuildingové aktivity, prostredníctvom ktorých spoznávajú svoju identitu, jedinečnosť, potenciál a talenty.

Podporujeme aktivity našich stretiek a spoločenstiev či už finančne, propagáciou, technickým zabezpečením atď.

Podporujeme mladých v ich aktivitách pri záchrane a obnove kultúrnych pamiatok a ochrane životného prostredia.

Metodiky pre stretká, finančná podpora podujatí a aktivít, propagácia vašich podujatí a aktivít, poradenstvo pri písaní projektov a grantových výziev. Koučing a mentoring.

Mladých pozývame aktívne sa zapájať do rôznych aktivít, ktoré pripravujeme a organizujeme v našich spoločenstvách . Služba buduje nielen charakter ale rozvíja aj mnohé zručnosti.

Pripravujeme a spolutvoríme zaujímavé publikácie, manuály a metodiky, ktoré pomáhajú našim vedúcim v ich službe mladým.

Vízia ZKSM

Našou víziou je, aby v každom meste a obci na Slovensku boli spoločenstvá mladých, prinášajúce Božie Kráľovstvo do všetkých oblastí spoločnosti. To vystihuje aj náš slogan

„Spoločenstvo aj v tvojom meste“

Hodnoty

Autentická viera

Snažíme sa o autentickú a živú kresťanskú vieru, ktorá sa prejavuje praktickou láskou.

Spoločenstvo

Veríme, že spoločenstvo je znakom vitality cirkvi a miestom, v ktorom stretávame Ježiša, formujeme ľudí, upevňujeme vzťahy a učíme sa slúžiť.

Mladý človek

V ZKSM sa snažíme rozumieť mladým, milovať ich a vidieť ich Božím pohľadom.

Jednota v rozmanitosti

Združujeme stretká a spoločenstvá rôznej veľkosti, kresťanskej spirituality, etnicity, geografického pôsobenia, či služby.

Neformálne vzdelávanie

Prostredníctvom neformálneho vzdelávania chceme ľudí rozvíjať, a tak im pomôcť dozrieť v osobnosť, ktorá prispieva k rozvoju spoločnosti a cirkvi.

Štruktúra organizácie

 Spoločenstvo je základnou organizačnou jednotkou ZKSM. Vedie ho animátor – vedúci spoločenstva. V súčasnosti ZKSM združuje 259 spoločenstiev po celom Slovensku.

Celoslovenská rada (CSR) je najvyšším orgánom ZKSM, ktorý tvoria vedúci oblastných centier alebo nimi poverení zástupcovia.

Kontrolná komisia je kontrolným orgánom ZKSM, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá CSR. Kontroluje činnosť a hospodárenie organizácie.

Oblastné centrá (OC) je organizačnou jednotkou ZKSM, ktorá zastrešuje jednotlivé spoločenstvá. Oblastné centrum vedie vedúci OC. Aktuálne má ZKSM 23 oblastných centier.

Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť ZKSM medzi zasadaniami celoslovenskej rady.  Predsedníctvo riadi a zabezpečuje činnosť združenia, zvoláva, pripravuje a zúčastňuje sa zasadnutí CSR, vypracúva plán činnosti, správu o činnosti a navrhuje rozpočet.

Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a výkonný riaditeľ, ktorí zastupujú každý samostatne združenie navonok.

Tím organizácie

OC MPKS

OC AC

OC Spiš

OC Bárka

OC Aétos

OC Stred

OC SP

OC Zvolen

OC Žilina

OC Považie

OC Bánovce
nad Bebravou

OC Košice

OC Nitra

OC Kéfas

OC Prievidza

OC Trnava

OC Sereď

OC Bratislava

OC Orava

OC Katarínka

OC Firesz-Duna Mente

Hľadáte spoločenstvo vo svojom okolí?

História

Historické korene ZKSM siahajú až do 40. rokov minulého storočia, keď na podnet profesora Kolakoviča vznikali na Slovensku prvé spoločenstvá mladých ľudí. V 80. rokoch, pod záštitou kardinála Korca a podzemnej Cirkvi, začalo svoje aktívne fungovanie. Po revolúcii, 17.10.1990, sa činnosť združenia inštitucionalizovala, vzniklo Laické apoštolské hnutie mládeže, 8. decembra toho istého roku rada hnutia schválila zmenu názvu na Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.

Dnešnú podobu dostal názov združenia 16. januára 1999, kedy Celoslovenská rada schválila zmenu stanov a názvu hnutia na Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. Pod týmto názvom funguje združenie dodnes.

„ZKSM vznikalo pred 30 rokmi za čias podzemnej cirkvi. Dnes zastrešuje projekty, ktoré sú známe po celom Slovensku, ale aj malé spoločenstvá, ktoré vo svojej vernosti a vytrvalosti prinášajú premenu na Slovensku. „

o. Ján Buc

Bývalý predseda ZKSM

Zaujalo Vás, čo robíme? Staňte sa našimi členmi!