Pre členov

Administratíva

Všetky potrebné manuály, príručky, prílohy na jednom mieste.

Termíny

Uvedené termíny platia pre vedúcich OC. Tí musia podklady z jednotlivých spoločenstiev OC do uvedených termínov skontrolovať a zaslať na IC ZKSM. Termíny na odovzdanie podkladov v rámci OC si spoločenstvá dohodnú s vedúcim OC.

15. apríl – uzávierka 1. kvartálu
– odovzdať všetky podujatia za prvý kvartál (január-marec) na vyúčtovanie

31. máj – uzávierka podkladov k 2%
– odovzdať podklady k 2% za oblastné centrum

30. jún – základná registrácia členov
– odovzdanie základnej regisrácie členov (aspoň 60 % členov)

15. júl – uzávierka 2. kvartálu
– odozdať všetky podujatia za druhý kvartál (apríl-jún) na vyúčtovanie
15. september – uzávierka 3. kvartálu
– odozdať všetky podujatia za tretí kvartál (júl-august) na vyúčtovanie

30. september – žiadosť o viac ako 35% na HSV
– písomne alebo e-mailom na ekonomika@zksm.sk zaslať odôvodnenú žiadosť o možnosť čerpania vyššie ako 35% podielu nároku na dotáciu na HSV

20. november – žiadosť na hradené podujatie v decembri
– písomne alebo e-mailom na ekonomika@zksm.sk zaslať žiadosť o možnosť čerpania finančných prostriedkov na podujatia plánované v decembri

30. november – uzávierka členov za aktuálny rok
– odovzdať zo systému Tee-Pee vytlačených a podpísaných členov jednotlivých spoločenstiev za uplynulý rok

Prvý pracovný deň v decembri – uzávierka účtovníctva a registrácie členov
– odovzdať všetky podujatia za štvrtý kvartál (september-december) na vyúčtovanie
– odovzdať zvyšnú registráciu členov

December
– vyplniť informačný list

31. december – uzávierka odovzdania nehradených podujatí
– podujatia nehradené z dotácie, je dobré odovzdávať priebežne počas roka, najneskôr však do konca daného roka (s výnimkou podujatí, ktoré sa konajú v posledný decembrový týždeň, prípadne na prelome rokov, tie je možné odovzdať do 10. januára nasledujúceho roka)

Základné termíny – povinné pre všetkých

Základná registrácia členov do 30.6.
Doplnková registrácia členov do 1.12.
Informačný list december

Dotácia z programu PODPORA

Žiadosť o dotáciu podľa stanoveného termínu
Podujatia 1. kvartálu do 15.4.
Podujatia 2. kvartálu do 15.7.
Podujatia 3. kvartálu do 15.9.
Žiadosť o navýšenie HSV nad 35 % do 30.9.
Žiadosť o podujatie v decembri (VOC) do 20.11.
Podujatia 4. kvartálu prvý pracovný deň v decembri
Neúčtované podujatia do 31.12.

Čerpanie 2 % z dane z príjmov

Získavanie potvrdení do 30.4.
Odovzdávanie potvrdení do 31.5.
Podujatia 1. kvartálu do 15.4.
Podujatia 2. kvartálu do 15.7.
Podujatia 3. kvartálu do 15.9.
Podujatia 4. kvartálu do 2.12.

17. február 2024

5. október 2024

Manuály

Manuál pre vyúčtovanie výdavkov podujatí a hospodársko-správnych výdajov, ktorý je určený vedúcim oblastných centier a animátorom spoločenstiev zaregistrovaných v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Slúži pre lepšiu orientáciu v problematike dokladovania a vyúčtovania hospodársko-správnych výdajov a podujatí, ktorých organizátorom je oblastné centrum alebo spoločenstvo.

POZOR! Nižšie priložený dokument dopĺňa a upravuje manuál k dokladovaniu a vyúčtovaniu podujatí. Manuál je aj nad’alej platný, ale je potrebné dbať na ZMENY písané v tomto dokumente. Od 1.6.2024 už nie sme platcami DPH a medzi fakturačné údaje už nepatrí IČ DPH (okrem nákupu služieb zo zahraničia – v takom prípade kontaktujte podpora@zksm.sk).

Manuál k prílohám, ktorý dopĺňa, manuál pre vydokladovanie a vyúčtovanie podujatí v ZKSM, ktorého úlohou je pomôcť Ti s vypĺňaním jednotlivých príloh pri vyúčtovaní. Vyúčtovanie podujatí je teda stále záväzné podľa platného manuálu ZKSM pre dokladovanie a vyúčtovanie podujatí.

Prílohy k vyučtovaniam

Nasledujúce prílohy platia od 01.06.2024. Posledné zmeny príloh:

 • 13.02.2024 – prílohy č. 1, 3, 8, 10, 18
 • 01.06.2024 – prílohy č. 6, 7, 11, 14, 17

Príloha 1: Evidenčný list podujatia .doc .pdf

Príloha 2: Program podujtia bez riadkov .doc s riadkami .doc .pdf (už sa nepoužíva -> celý program uvádzajte do zksm.eu)

Príloha 3: Prezenčná listina .doc .pdf

Príloha 4: Strava .doc .pdf

Príloha 5: Jedálny lístok 3x denne .doc .pdf

Príloha 5: Jedálny lístok 5 .doc .pdf

Príloha 6: Hromadná zmluva o preplatenie cestovného .doc .pdf

Príloha 7: Indiv. zmluva o preplatenie cestovného .doc .pdf

Príloha 8: Vyúčtovanie cestovného .doc .pdf

Príloha 9: Menný zoznam k vyúčtovaniu .doc .pdf

Príloha 10: Evidencia používania osobného vozidla .doc .pdf

Základná náhrada pri autách

Od 1.5.2024 je suma základnej náhrady pre autá 0,265 €/km

Príloha 11: Zmluva o prenájme    .doc     .pdf

Príloha 12: Materiál   .doc     .pdf

Príloha 13: Ostané služby    .doc     .pdf

Prílohy 14: Zmluva o finančnej pomoci    .doc     .pdf

Príloha 15: Poštovné    .doc     .pdf

Príloha 16: HSV    .doc     .pdf

Príloha 17: Objednávka    .doc     .pdf

Príloha 18: Žiadosť o platbu z dotácie MSSVaS     .xls
1. strana    .pdf                          2. strana    .pdf

Príloha 19: PPD a VPD      .xls     .pdf

PPD      .pdf
VPD      .pdf

Sumy stravného

Stravné je potrebné počítať za jednotlivé kalendárne dni akcie podľa počtu osôb.

Od 1.10.2023 platia nasledujúce sumy:

a) 0,00 € pre časové pásmo 0 až 5 hodín,
b) 7,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
c) 11,60 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín,
d) 17,40 € pre časové pásmo 18 až 24 hodín.

TEE-PEE

Prístup pre členov do databázy je možný v rámci oblastných centier ZKSM.

Ak potrebujete vytvoriť používateľský prístup obráťte sa na vedúceho vášho oblastného centra.
V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte e-mail na miro@zksm.sk.

Ako správne používať logo MŠVVaM SR

 • používa sa vždy na dobre viditeľnom mieste a v takej veľkosti, aby bolo jasné rozoznateľné a čitateľné.
 • uvádza sa vždy s logom ZKSM v nasledovnom poradí: najprv logo ministerstva a vpravo vedľa neho sa umiestni logo ZKSM, spolu s vetou:

 

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

 

 • na pozvánkach, letákoch, plagátoch atď. v dolnej časti určenej pre logá organizátorov a partnerov,
 • v publikáciách a brožúrach na prednej alebo na zadnej vonkajšej obálke,
 • toto uvádzanie nie je potrebné tam, kde nie je dostatok priestoru, ako napríklad v pozvánkach, nálepkách či obdobných grafických podkladoch.

Pozn. Na malé propagačné materiály (letáky, záložky a pod.) hradené z dotácie MŠVVaM prosíme uveďte vetu: Financované z dotácie MŠVVaM SR. Na väčšie propagačné materiály (plagát, brožúra a pod.) hradené z dotácie MŠVVaM SR prosíme uveďte logo:

Logá pre členov k podujatiam hradeným z dotácie MŠVVaM SR

Pri použití dotácie na podujatiach ZKSM je potrebné dodržať niekoľko pravidiel o povinnej propagácii a komunikácii vyplývajúcej zo zmluvy o dotácii, ktorú poskytuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Týkajú sa najmä podujatí, ktoré sú hradené z dotácie alebo vydávania a tlače rôznych propagačných materiálov, tlačovín a podobne.

Ide o tieto tri základné oblasti propagácie:

– v prípade, že je podujatie alebo samotná tlačovina/prezentačný materiál hradený z dotácie, je potrebné na ňom uviesť:
– logo MŠVVaŠ SR a logo ZKSM spolu s textovou zmienkou:

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

– ide napríklad o vydávanie tlačových správ, rôzne inzercie podujatí a iné formy propagácie a medializácie podujatí a projektov
– tu sa rovnako uvedie textová zmienka:

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

– V prípade tlačovej správy nezabudnite uviesť aj to, že „ Spoločenstvo patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže“ alebo, že daný „ Projekt (podujatie) zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže“.

– je potrebné uviesť logá MŠVVaŠ SR a ZKSM spolu s textovou zmienkou:

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

– na danej webovej stránke nezabudnite uviesť aj to, že „Spoločenstvo patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže“ alebo, že daný „Projekt (podujatie) zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže“.

Ochrana vašich údajov

KTO SME

Sme Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, občianske združenie (ZKSM), so sídlom Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom bude ZKSM v pozícii prevádzkovateľa.

AKO VÁS KONTAKTUJEME

Kontaktovať Vás môžeme prostredníctvom jedného alebo viacerých nasledovných komunikačných kanálov: písomne, telefonicky alebo e-mailom alebo inými elektronickými prostriedkami.

AKO OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME

To, čo o Vás vieme, nám poskytujete Vy sami pri prvom kontakte a v priebehu členstva v organizácii alebo pred a počas účasti na podujatí. Vaše osobné údaje nám poskytujete pri písomnej alebo elektronickej registrácií za člena organizácie alebo pri registrácií na podujatie organizované organizáciou.

POTREBUJETE ĎALŠIU POMOC?

Ak potrebujete s našimi „Informáciami“ pomôcť alebo máte k tomuto dokumentu nejaké otázky, kontaktujte nás prosím na adrese: ZKSM, P.O.BOX 117, 080 01 Prešov alebo elektronicky na adrese miro@zksm.sk.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým Vaše osobné údaje získavame, zdieľame alebo používame, uvítali by sme, keby ste nás o tom informovali. Kontaktovať nás môžete na adrese uvedenej vyššie. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše osobné údaje využívame na:

 • evidenciu členov organizácie,
 • evidenciu účastníkov podujatí organizovaných organizáciou,
 • na zabezpečenie ochrany zdravia a života účastníkov podujatí organizovaných organizáciou,
 • poskytovanie informácií o činnosti organizácie, o plánovaných aktivitách a podujatiach,
 • evidenciu dobrovoľníkov spolupracujúcich s organizáciou,
 • na preukazovanie počtu členov pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventu – Slovenský inštitút mládeže za účelom čerpania dotácie na podporu práce s mládežou,
 • na preukazovanie uskutočnenia podujatí organizovaných organizáciou donorom – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže,
 • komunikáciu s Vami,
 • analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našej činnosti a našich podujatí,
 • riešenie Vašich sťažností.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, zahŕňajú Vaše:

 • meno a priezvisko členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
 • dátum narodenia členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
 • adresa trvalého bydliska členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
 • kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónnych čísiel členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
 • meno a priezvisko a kontaktné údaje zákonného zástupcu osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je členom organizácie alebo účastníkom podujatia, ktoré organizácia organizuje,
 • údaje o zdraví členov organizácie a účastníkov podujatia v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ochrany zdravia a života členov organizácie a účastníkov podujatí počas konania podujatia organizovaného organizáciou.
KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje môžeme používať a zdieľať s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú finančné prostriedky na našu činnosť a podujatia, najmä:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • Iuventa – Slovenský inštitút mládeže,
 • spoločnostiam, ktoré spravujú naše IT systémy,
 • zdravotníkom v prípade, že je potrebné vám počas konania podujatia zabezpečiť zdravotnú starostlivosť.
AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Máme zavedené technické, administratívne a fyzické ochranné opatrenia, ktoré:

 • chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím;
 • zabezpečujú naše IT systémy a chránia informácie v nich;
 • zabezpečujú, že Vaše údaje budeme môcť obnoviť v situáciách, keď by sa poškodili alebo stratili.

Kde je to vhodné, používame šifrovanie alebo iné bezpečnostné opatrenia, ktoré uznáme za primerané, aby sme ochránili Vaše údaje. Tiež pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zvážili, či je vhodné zavedenie novej technológie alebo aktualizácia postupov. Aj napriek našej snahe však žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé alebo neprekonateľné.

VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti sú podrobnejšie vysvetlené Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov. Jednotlivé práva nie sú absolútne a podliehajú určitým výnimkám alebo obmedzeniam. Ďalšie informácie ako aj poradenstvo o osobných údajoch a Vašich právach môžete získať na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a na jeho webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk

Máte právo bezplatne získať svoje osobné údaje, s výnimkou nasledujúcich prípadov, kedy si môžeme účtovať primeraný poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov spojených s poskytnutím osobných údajov:

 • zjavne neopodstatnené alebo neprimerané /opakované žiadosti, alebo
 • ďalšie kópie rovnakých údajov.

Takéto žiadosti máme tiež právo odmietnuť. Vašu žiadosť pred podaním dôsledne zvážte. Odpovieme ihneď, ako to bude možné. Vo všeobecnosti to bude do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a Vašej úspešnej identifikácie, ale ak nám vybavenie žiadosti bude trvať dlhšie, budeme Vás o tom informovať. Aby ste si mohli uplatniť ktorékoľvek z nižšie uvedených práv, kontaktujte nás na ZKSM, P.O.BOX 23, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronicky na adrese vivant@zksm.sk.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

Nižšie sme pripravili súhrn Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov. Podrobné informácie o Vašich právach sú uvedené v časti „Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov“.

Právo na informácie – Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva. Preto Vám poskytujeme tieto Informácie.

Právo na prístup – Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom (ak ich spracúvame) a k určitým ďalším informáciám o spracúvaní Vašich osobných údajov (podobným tým uvedeným v týchto Informáciách). Je tomu tak preto, aby ste si mohli skontrolovať, či Vaše osobné údaje používame v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Viac informácií získate v časti „Získanie prístupu k Vašim údajom“.

Právo na opravu – Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli opravené, ak nie sú správne alebo kompletné. Viac informácií získate v časti „Oprava Vašich údajov“.

Právo na vymazanie – Toto právo sa nazýva tiež ako „právo na zabudnutie“ a zjednodušene povedané Vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, ak neexistuje presvedčivý dôvod na to, aby sme ich naďalej používali. Nie je to však absolútne právo. Môžeme mať právo alebo povinnosť uchovávať takéto údaje, napríklad ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť alebo ak máme iný oprávnený zákonný dôvod na uchovanie Vašich údajov. Viac informácií získate v časti „Vymazanie Vašich údajov“.

Právo na obmedzenie spracúvania – V niektorých situáciách máte právo „blokovať“ alebo obmedziť ďalšie používanie Vašich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, Vaše osobné údaje môžeme naďalej uchovávať, ale nesmieme ich ďalej používať. Aby sme zabezpečili rešpektovanie takýchto žiadostí aj do budúcnosti, vedieme si zoznamy ľudí, ktorí nás požiadali, aby sme „blokovali“ ďalšie používanie ich údajov. Viac informácií získate v časti „Obmedzenie spracúvania Vašich údajov“.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo získať kópiu niektorých osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili a použiť ju alebo ju zdieľať na vlastné účely. Viac informácií získate v časti „Prenos Vašich osobných údajov“.

Právo na námietky – Máte právo namietať voči niektorým druhom spracúvania, vrátane spracúvania pre účely priameho marketingu (ktorý robíme iba s Vaším súhlasom). Viac informácií získate v časti „Podanie námietok voči spracúvaniu“.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právny základ nášho spracúvania osobných údajov závisí od účelu, pre ktorý Vaše údaje spracúvame. Vaše údaje spracúvame na základe týchto právnych základov:

 • evidencia aktuálnych členov organizácie – zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov stanovuje povinnosť viesť evidenciu členov združenia;
 • evidencia účastníkov podujatí (podľa pokynov donora, ktorému preukazujeme uskutočnenie aktivity) – existuje oprávnený záujem organizácie zbierať tieto údaje s cieľom deklarovať donorovi realizáciu podujatia a preukazovať, že sa na podujatí zúčastnili konkrétne osoby. Cieľom je získať financie na činnosť organizácie;
 • informácie o zdravotnom stave účastníkov pobytových podujatí (ide o informácie o alergiách na potraviny a lieky, chronické ochorenia a pravidelne užívané lieky) zbierame pre zabezpečenie ochrany života a zdravia samotných účastníkov podujatí;
 • evidencia dobrovoľníkov, ak nie sú členmi organizácie súvisí s plnením úloh podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktorý organizácii stanovuje určité povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkom, ktoré nie sme schopní splniť bez zberu ich údajov (napríklad pre vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti, apod.);
 • Emailové adresy, na ktoré posielame newsletter a iné pravidelné informácie o činnosti organizácie spracúvame na základe vopred udeleného súhlasu člena organizácie, účastníka podujatia, zákonného zástupcu člena organizácie alebo účastníka podujatia, dobrovoľníka či inej osoby, ktorá sa na odoberanie newslettera prihlási prostredníctvom webstránky organizácie;
 • evidencia bývalých členov organizácie a evidencia účastníkov podujatí z predchádzajúcich rokov – vedieme ju len v prípade, že existuje oprávnený záujem organizácie na preukazovaní počtu členov organizácie a účastníkov podujatí organizácie. Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR a Iuventa – Slovenskému inštitútu mládeže, prípadne iný donor nás zaviazal v zmluve o poskytovaní finančnej podpory našich činností a existencie, aby sme uchovávali staršie údaje o členoch organizácie a účastníkoch podujatí pre spätnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov. V prípade, že by sme údaje nimi požadované neuchovávali v stanovenej dobe, hrozilo by, že by sme museli vrátiť finančné prostriedky poskytnuté daným donorom. Z tohto dôvodu existuje oprávnený záujem organizácie na uchovávaní týchto údajov po dobu stanovenú v príslušných zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov. Doba uchovávania týchto starších údajov býva zväčša od 5 do 10 rokov. Po uplynutí tejto doby vždy prehodnocujeme, či je potrebné údaje ďalej uchovávať a v prípade, že vyhodnotíme, že to už nie je potrebné, prestaneme spracúvať tieto osobné údaje.

Ak ste nám poskytli súhlas (ktorý môžete vždy odvolať), budeme niektoré Vaše osobné údaje používať na to, aby sme Vám poskytli informácie o našej činnosti a podujatiach, ktoré by Vás mohli zaujímať. Vždy Vás budeme žiadať o súhlas so spracúvaním osobných údajov v tých prípadoch, v ktorých máme zákonnú povinnosť tak urobiť.

ZÍSKANIE PRÍSTUPU K VAŠIM ÚDAJOM

K čomu si môžete vyžiadať prístup

Máte právo na:

 • potvrdenie, že spracúvame Vaše osobné údaje;
 • prístup k Vašim osobným údajom; a
 • ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (väčšina z nich je pravdepodobne už uvedená v týchto Informáciách).

Môžete si vyžiadať kópie listinných alebo elektronických záznamov, ktoré o Vás spracúvame, zdieľame alebo používame. Aby sme Vašej žiadosti vyhoveli, môžeme Vás požiadať o preukázanie Vašej totožnosti a o osobné údaje, ktoré nám pomôžu nájsť osobné údaje, o ktoré žiadate.

Kedy Vám prístup nebude umožnený

Môžeme Vám poskytnúť iba Vaše údaje, no nie osobné údaje iných osôb. Taktiež v prípadoch, kedy by prístup nepriaznivo ovplyvnil práva inej osoby, nemáme povinnosť Vám takýto prístup umožniť. Vo Vašej žiadosti o prístup zrozumiteľne označte tie osobné údaje, ku ktorým žiadate prístup. Ak sa vyskytnú pochybnosti, môžeme Vás kontaktovať so žiadosťou, aby ste spresnili údaje, ktoré požadujete.

OPRAVA VAŠICH ÚDAJOV

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak nám oznámite, že nami zhromaždené osobné údaje o Vás sú nesprávne, posúdime ich a ak dospejeme k tomu istému záveru, opravíme naše záznamy. Ak s Vami nesúhlasíme, oznámime Vám to. Ak si želáte, môžete nám písomne oznámiť, že naše záznamy stále považujete za nesprávne a toto Vaše stanovisko pripojíme k Vašim osobným údajom vždy, keď ich budeme poskytovať subjektom mimo organizácie.

Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane poskytnutia prostredníctvom doplnkového vyhlásenia. Či to v príslušnom prípade bude možné, bude závisieť od toho, pre aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané. Akýmkoľvek tretím stranám, s ktorými sme zdieľali Vaše osobné údaje (viď „Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?“), budeme musieť oznámiť, že ste požiadali o opravu.

Ako si môžete pozrieť a opraviť Vaše údaje

Ak nás o to písomne požiadate, spravidla Vám umožníme pozrieť si osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, alebo podnikneme kroky na opravu nesprávnych údajov.

VYMAZANIE VAŠICH ÚDAJOV

Kedy môžete požiadať o vymazanie

S výnimkami uvedenými v časti „Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie?“ máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov a zabránenie ich ďalšiemu spracúvaniu, a to v prípadoch kedy:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné pre účely, na ktoré boli pôvodne získané/spracúvané;
 • odvoláte súhlas (ak ste nám ho predtým udelili a bol na spracúvanie takých údajov potrebný);
 • podáte námietku voči spracúvaniu a náš oprávnený záujem týkajúci sa možnosti ďalej spracúvať Vaše údaje nebude mať prednosť;
 • sme spracúvali Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie

Právo na vymazanie sa nevzťahuje na tie prípady, keď sú Vaše údaje spracúvané na určité konkrétne účely, vrátane uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov alebo plnenia zmluvy o poskytnutí veterinárnej starostlivosti. Vymazať môžeme údaje poskytnuté na marketingové účely (v prípade, že ste s týmto účelom súhlasili).

OBMEDZENIE SPRACÚVANIA VAŠICH ÚDAJOV

Kedy je možné obmedziť spracúvanie

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov:

 • ak nesúhlasíte so správnosťou údajov. Spracúvanie musíme následne obmedziť, pokiaľ si neoveríme správnosť daných údajov;
 • ak je spracúvanie protizákonné a Vy máte výhrady voči vymazaniu a namiesto toho žiadate o obmedzenie spracúvania;
 • ak ste namietali voči spracúvaniu, ku ktorému dochádza na účely našich oprávnených záujmov v zmysle odseku „Oprávnené záujmy“ v časti „Podanie námietok voči spracúvaniu“ a my zvažujeme, či majú tieto záujmy prednosť.

Musíme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov o obmedzení spracúvania?

Ak sme Vaše príslušné osobné údaje poskytli tretím stranám, musíme ich o obmedzení informovať, aby Vaše údaje ďalej nespracúvali. Podnikneme pre tento účel príslušné kroky. Ak sa rozhodneme obmedzenie spracúvania zrušiť, oznámime Vám to.

PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kedy sa môže uplatniť právo na prenosnosť údajov?

Právo na prenosnosť údajov sa vzťahuje len na:

 • osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (t.j. žiadne iné údaje);
 • prípady, kedy je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo pre plnenie zmluvy;
 • zároveň dochádza k spracúvaniu automatizovanými prostriedkami.

Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o prenos údajov?

Vašu žiadosť o prenos údajov môžeme zamietnuť, ak ich spracúvanie v danom prípade nespĺňa hore uvedené kritériá. Osobné údaje Vám nebudeme môcť poskytnúť tiež v prípadoch, kedy sa týkajú viacerých osôb a ich poskytnutím by boli dotknuté práva týchto osôb.

PODANIE NÁMIETOK VOČI SPRACÚVANIU

Námietku proti spracúvaniu môžete podať v nasledujúcich prípadoch:

 • Oprávnené záujmy

Voči spracúvaniu založenému na našich oprávnených záujmoch máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Ak budeme vedieť preukázať presvedčivý legitímny dôvod spracúvania Vašich osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak potrebujeme Vaše osobné údaje na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, potom môžeme Vaše údaje ďalej spracúvať. V opačnom prípade musíme tieto údaje prestať ďalej spracúvať.

 • Newsletter

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely zasielania newsletteru. Ak ste sa prihlásili na odber informačných bulletinov alebo iných správ, z tohto odberu sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť. Z odberu našich informačných materiálov sa môžete odhlásiť tak, že nás kontaktujete na adrese uvedenej v časti „Potrebujete ďalšiu pomoc?“.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Naše vnútorné predpisy týkajúce sa uchovávania osobných údajov sú v súlade so všetkými príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Stanovujú dobu, počas ktorej môžeme uchovávať rôzne druhy údajov a sú pravidelne prehodnocované. Údaje, ktoré podľa časových limitov stanovených v našich predpisoch už viac nepotrebujeme, zlikvidujeme bezpečným a spoľahlivým spôsobom.

AKO SA DOZVIETE, ŽE SME UPRAVILI TIETO INFORMÁCIE

Tieto informácie môžeme kedykoľvek upraviť. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny týkajúce sa spôsobu zhromažďovania Vašich osobných údajov alebo spôsobu ich použitia, alebo zdieľania, budeme o týchto zmenách bezodkladne informovať na webových stránkach uvedených v týchto Informáciách.

Newsletter

Pravidelne Vám posielame na Vaše emailové adresy newsletter o činnosti organizácie a pripravovaných podujatiach, ďalej Vám zasielame pozvánky na podujatia a iné ponuky, ktoré by Vás mohli zaujímať a súvisia s činnosťou našej organizácie alebo jej partnerskými organizáciami. Ak by ste viac nechceli od nás dostávať informácie, ponúkame Vám jednoduché spôsoby ukončenia ich zasielania. Vždy, keď dostanete nejakú správu, bude tam uvedená aj informácia o možnosti odhlásenia sa z ďalšieho odberu a oznámite nám, aby sme Vám prestali zasielať ďalšie správy. Ak ste pri registrácii na našej webovej stránke súhlasili s dostávaním informačných správ, môžete nám kedykoľvek oznámiť, ak si ich už dostávať neželáte. Stačí zaslať Vaše celé meno a ostatné kontaktné údaje elektronicky na adresu media@zksm.sk

Zásady ochrany osobných údajov

V Združení kresťanských spoločenstiev mládeže venujeme pozornosť zabezpečeniu ochrany Vašich osobných údajov. Tento dokument, ktorý označujeme ako „Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov“ (ďalej len „Informácie“) opisuje, ako používame osobné údaje

KTO SME
Sme Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, občianske združenie (ZKSM), so sídlom Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom bude ZKSM v pozícii prevádzkovateľa.

AKO VÁS KONTAKTUJEME
Kontaktovať Vás môžeme prostredníctvom jedného alebo viacerých nasledovných komunikačných kanálov: písomne, telefonicky alebo e-mailom alebo inými elektronickými prostriedkami.

AKO OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME
To, čo o Vás vieme, nám poskytujete Vy sami pri prvom kontakte a v priebehu členstva v organizácii alebo pred a počas účasti na podujatí. Vaše osobné údaje nám poskytujete pri písomnej alebo elektronickej registrácií za člena organizácie alebo pri registrácií na podujatie organizované organizáciou.

POTREBUJETE ĎALŠIU POMOC?
Ak potrebujete s našimi „Informáciami“ pomôcť alebo máte k tomuto dokumentu nejaké otázky, kontaktujte nás, prosím na adrese: ZKSM, P.O.BOX 117, 080 01 Prešov alebo elektronicky na adrese miro@zksm.sk.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým Vaše osobné údaje získavame, zdieľame alebo používame, uvítali by sme, keby ste nás o tom informovali. Kontaktovať nás môžete na adrese uvedenej vyššie. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE VYUŽÍVAME
Vaše osobné údaje využívame na:

evidenciu členov organizácie,
evidenciu účastníkov podujatí organizovaných organizáciou,
na zabezpečenie ochrany zdravia a života účastníkov podujatí organizovaných organizáciou,
poskytovanie informácií o činnosti organizácie, o plánovaných aktivitách a podujatiach,
evidenciu dobrovoľníkov spolupracujúcich s organizáciou,
na preukazovanie počtu členov pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventu – Slovenský inštitút mládeže za účelom čerpania dotácie na podporu práce s mládežou,
na preukazovanie uskutočnenia podujatí organizovaných organizáciou donorom – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže,
komunikáciu s Vami,
analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našej činnosti a našich podujatí,
riešenie Vašich sťažností.
AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME
Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, zahŕňajú Vaše:

meno a priezvisko členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
dátum narodenia členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
adresa trvalého bydliska členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónnych čísel, členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
meno a priezvisko a kontaktné údaje zákonného zástupcu osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je členom organizácie alebo účastníkov podujatia, ktoré organizácia organizuje,
údaje o zdraví členov organizácie a účastníkov podujatia v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ochrany zdravia a života členov organizácie a účastníkov podujatí počas konania podujatia organizovaného organizáciou.
KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
Vaše osobné údaje môžeme používať a zdieľať s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú finančné prostriedky na našu činnosť a podujatia, najmä:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Iuventa – Slovenský inštitút mládeže,
spoločnostiam, ktoré spravujú naše IT systémy,
zdravotníkom v prípade, že je potrebné vám počas konania podujatia zabezpečiť zdravotnú starostlivosť.
AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Máme zavedené technické, administratívne a fyzické ochranné opatrenia, ktoré:

chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím;
zabezpečujú naše IT systémy a chránia informácie v nich; a
zabezpečujú, že Vaše údaje budeme môcť obnoviť v situáciách, keď by sa poškodili alebo stratili.
Kde je to vhodné, používame šifrovanie alebo iné bezpečnostné opatrenia, ktoré uznáme za primerané, aby sme ochránili Vaše údaje. Tiež pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zvážili, či je vhodné zavedenie novej technológie alebo aktualizácia postupov. Aj napriek našej snahe však žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé alebo neprekonateľné.

sobných údajov. Jednotlivé práva nie sú absolútne a podliehajú určitým výnimkám alebo obmedzeniam. Ďalšie informácie ako aj poradenstvo o osobných údajoch a Vašich právach môžete získať na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a na jeho webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk

Máte právo bezplatne získať svoje osobné údaje, s výnimkou nasledujúcich prípadov, kedy si môžeme účtovať primeraný poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov spojených s poskytnutím osobných údajov:

zjavne neopodstatnené alebo neprimerané /opakované žiadosti, alebo
ďalšie kópie rovnakých údajov.
Takéto žiadosti máme tiež právo odmietnuť. Vašu žiadosť pred podaním dôsledne zvážte. Odpovieme ihneď, ako to bude možné. Vo všeobecnosti to bude do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a Vašej úspešnej identifikácie, ale ak nám vybavenie žiadosti bude trvať dlhšie, budeme Vás o tom informovať. Aby ste si mohli uplatniť ktorékoľvek z nižšie uvedených práv, kontaktujte nás na ZKSM, P.O.BOX 23, 052 01 Spišská Nová Ves alebo elektronicky na adrese vivant@zksm.sk.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA
Nižšie sme pripravili súhrn Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov. Podrobné informácie o Vašich právach sú uvedené v časti „Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov”.

Právo na informácie – Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva. Preto Vám poskytujeme tieto Informácie.

Právo na prístup – Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom (ak ich spracúvame) a k určitým ďalším informáciám o spracúvaní Vašich osobných údajov (podobným tým uvedeným v týchto Informáciách). Je tomu tak preto, aby ste si mohli skontrolovať, či Vaše osobné údaje používame v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Viac informácií získate v časti „Získanie prístupu k Vašim údajom”.

Právo na opravu – Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli opravené, ak nie sú správne alebo kompletné. Viac informácií získate v časti „Oprava Vašich údajov”.

Právo na vymazanie – Toto právo sa nazýva tiež ako „právo na zabudnutie” a zjednodušene povedané Vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, ak neexistuje presvedčivý dôvod na to, aby sme ich naďalej používali. Nie je to však absolútne právo. Môžeme mať právo alebo povinnosť uchovávať takéto údaje, napríklad ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť alebo ak máme iný oprávnený zákonný dôvod na uchovanie Vašich údajov. Viac informácií získate v časti „Vymazanie Vašich údajov”.

Právo na obmedzenie spracúvania – V niektorých situáciách máte právo „blokovať” alebo obmedziť ďalšie používanie Vašich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, Vaše osobné údaje môžeme naďalej uchovávať, ale nesmieme ich ďalej používať. Aby sme zabezpečili rešpektovanie takýchto žiadostí aj do budúcnosti, vedieme si zoznamy ľudí, ktorí nás požiadali, aby sme „blokovali” ďalšie používanie ich údajov. Viac informácií získate v časti „Obmedzenie spracúvania Vašich údajov”.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo získať kópiu niektorých osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili a použiť ju alebo ju zdieľať na vlastné účely. Viac informácií získate v časti „Prenos Vašich osobných údajov”.

Právo na námietky – Máte právo namietať voči niektorým druhom spracúvania, vrátane spracúvania pre účely priameho marketingu (ktorý robíme iba s Vaším súhlasom). Viac informácií získate v časti „Podanie námietok voči spracúvaniu”.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Právny základ nášho spracúvania osobných údajov závisí od účelu, pre ktorý Vaše údaje spracúvame. Vaše údaje spracúvame na základe týchto právnych základov:

evidencia aktuálnych členov organizácie – zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov stanovuje povinnosť viesť evidenciu členov združenia;
evidencia účastníkov podujatí (podľa pokynov donora, ktorému preukazujeme uskutočnenie aktivity) – existuje oprávnený záujem organizácie zbierať tieto údaje s cieľom deklarovať donorovi realizáciu podujatia a preukazovať, že sa na podujatí zúčastnili konkrétne osoby. Cieľom je získať financie na činnosť organizácie;
informácie o zdravotnom stave účastníkov pobytových podujatí (ide o informácie o alergiách na potraviny a lieky, chronické ochorenia a pravidelne užívané lieky) zbierame pre zabezpečenie ochrany života a zdravia samotných účastníkov podujatí;
evidencia dobrovoľníkov, ak nie sú členmi organizácie súvisí s plnením úloh podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktorý organizácii stanovuje určité povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkom, ktoré nie sme schopní splniť bez zberu ich údajov (napríklad pre vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti, apod.);
Emailové adresy, na ktoré posielate newsletter a iné pravidelné informácie o činnosti organizácie spracúvame na základe vopred udeleného súhlasu člena organizácie, účastníka podujatia, zákonného zástupcu člena organizácie alebo účastníka podujatia, dobrovoľníka či inej osoby, ktorá sa na odoberanie newslettera prihlási prostredníctvom webstránky organizácie;
evidencia bývalých členov organizácie a evidencia účastníkov podujatí z predchádzajúcich rokov – vedieme ju len v prípade, že existuje oprávnený záujem organizácie na preukazovaní počtu členov organizácie a účastníkov podujatí organizácie. Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR a Iuventa – Slovenskému inštitútu mládeže, prípadne iný donor nás zaviazal v zmluve o poskytovaní finančnej podpory našich činností a existencie, aby sme uchovávali staršie údaje o členoch organizácie a účastníkoch podujatí pre spätnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov. V prípade, že by sme údaje nimi požadované neuchovávali v stanovenej dobe, hrozilo by, že by sme museli vrátiť finančné prostriedky poskytnuté daným donorom. Z tohto dôvodu existuje oprávnený záujem organizácie na uchovávaní týchto údajov po dobu stanovenú v príslušných zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov. Doba uchovávania týchto starších údajov býva zväčša od 5 do 10 rokov. Po uplynutí tejto doby vždy prehodnocujeme, či je potrebné údaje ďalej uchovávať a v prípade, že vyhodnotíme, že to už nie je potrebné, prestaneme spracúvať tieto osobné údaje.
Ak ste nám poskytli súhlas (ktorý môžete vždy odvolať), budeme niektoré Vaše osobné údaje používať na to, aby sme Vám poskytli informácie o našej činnosti a podujatiach, ktoré by Vás mohli zaujímať. Vždy Vás budeme žiadať o súhlas so spracúvaním osobných údajov v tých prípadoch, v ktorých máme zákonnú povinnosť tak urobiť.

ZÍSKANIE PRÍSTUPU K VAŠIM ÚDAJOM
K čomu si môžete vyžiadať prístup

Máte právo na:

potvrdenie, že spracúvame Vaše osobné údaje;
prístup k Vašim osobným údajom; a
ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (väčšina z nich je pravdepodobne už uvedená v týchto Informáciách).
Môžete si vyžiadať kópie listinných alebo elektronických záznamov, ktoré o Vás spracúvame, zdieľame alebo používame. Aby sme Vašej žiadosti vyhoveli, môžeme Vás požiadať o preukázanie Vašej totožnosti a o osobné údaje, ktoré nám pomôžu nájsť osobné údaje, o ktoré žiadate.

Kedy Vám prístup nebude umožnený

Môžeme Vám poskytnúť iba Vaše údaje, no nie osobné údaje iných osôb. Taktiež v prípadoch, kedy by prístup nepriaznivo ovplyvnil práva inej osoby, nemáme povinnosť Vám takýto prístup umožniť. Vo Vašej žiadosti o prístup zrozumiteľne označte tie osobné údaje, ku ktorým žiadate prístup. Ak sa vyskytnú pochybnosti, môžeme Vás kontaktovať so žiadosťou, aby ste spresnili údaje, ktoré požadujete.

OPRAVA VAŠICH ÚDAJOV
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak nám oznámite, že nami zhromaždené osobné údaje o Vás sú nesprávne, posúdime ich a ak dospejeme k tomu istému záveru, opravíme naše záznamy. Ak s Vami nesúhlasíme, oznámime Vám to. Ak si želáte, môžete nám písomne oznámiť, že naše záznamy stále považujete za nesprávne a toto Vaše stanovisko pripojíme k Vašim osobným údajom vždy, keď ich budeme poskytovať subjektom mimo organizácie.

Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane poskytnutia prostredníctvom doplnkového vyhlásenia. Či to v príslušnom prípade bude možné, bude závisieť od toho, pre aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané. Akýmkoľvek tretím stranám, s ktorými sme zdieľali Vaše osobné údaje (viď „Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?”), budeme musieť oznámiť, že ste požiadali o opravu.

Ako si môžete pozrieť a opraviť Vaše údaje

Ak nás o to písomne požiadate, spravidla Vám umožníme pozrieť si osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, alebo podnikneme kroky na opravu nesprávnych údajov.

VYMAZANIE VAŠICH ÚDAJOV
Kedy môžete požiadať o vymazanie

S výnimkami uvedenými v časti „Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie?” máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov a zabránenie ich ďalšiemu spracúvaniu, a to v prípadoch, kedy:

osobné údaje už nie sú viac potrebné pre účely, na ktoré boli pôvodne získané/spracúvané;
odvoláte súhlas (ak ste nám ho predtým udelili a bol na spracúvanie takých údajov potrebný);
podáte námietku voči spracúvaniu a náš oprávnený záujem týkajúci sa možnosti ďalej spracúvať Vaše údaje nebude mať prednosť;
sme spracúvali Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.
Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie

Právo na vymazanie sa nevzťahuje na tie prípady, keď sú Vaše údaje spracúvané na určité konkrétne účely, vrátane uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov alebo plnenia zmluvy o poskytnutí veterinárnej starostlivosti. Vymazať môžeme údaje poskytnuté na marketingové účely (v prípade, že ste s týmto účelom súhlasili).

OBMEDZENIE SPRACÚVANIA VAŠICH ÚDAJOV
Kedy je možné obmedziť spracúvanie

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov:

ak nesúhlasíte so správnosťou údajov. Spracúvanie musíme následne obmedziť, pokiaľ si neoveríme správnosť daných údajov;
ak je spracúvanie protizákonné a Vy máte výhrady voči vymazaniu a namiesto toho žiadate o obmedzenie spracúvania;
ak ste namietali voči spracúvaniu, ku ktorému dochádza na účely našich oprávnených záujmov v zmysle odseku „Oprávnené záujmy” v časti „Podanie námietok voči spracúvaniu” a my zvažujeme, či majú tieto záujmy prednosť.
Musíme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov o obmedzení spracúvania?

Ak sme Vaše príslušné osobné údaje poskytli tretím stranám, musíme ich o obmedzení informovať, aby Vaše údaje ďalej nespracúvali. Podnikneme pre tento účel príslušné kroky. Ak sa rozhodneme obmedzenie spracúvania zrušiť, oznámime Vám to.

PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kedy sa môže uplatniť právo na prenosnosť údajov?

Právo na prenosnosť údajov sa vzťahuje len na:

osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (t.j. žiadne iné údaje);
prípady, kedy je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo pre plnenie zmluvy; a
zároveň dochádza k spracúvaniu automatizovanými prostriedkami.
Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o prenos údajov?

Vašu žiadosť o prenos údajov môžeme zamietnuť, ak ich spracúvanie v danom prípade nespĺňa hore uvedené kritériá. Osobné údaje Vám nebudeme môcť poskytnúť tiež v prípadoch, kedy sa týkajú viacerých osôb a ich poskytnutím by boli dotknuté práva týchto osôb.

PODANIE NÁMIETOK VOČI SPRACÚVANIU
Námietku proti spracúvaniu môžete podať v nasledujúcich prípadoch:

Oprávnené záujmy
Voči spracúvaniu založenému na našich oprávnených záujmoch máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Ak budeme vedieť preukázať presvedčivý legitímny dôvod spracúvania Vašich osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak potrebujeme Vaše osobné údaje na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, potom môžeme Vaše údaje ďalej spracúvať. V opačnom prípade musíme tieto údaje prestať ďalej spracúvať.

Newsletter
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely zasielania newsletteru. Ak ste sa prihlásili na odber informačných bulletinov alebo iných správ, z tohto odberu sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť. Z odberu našich informačných materiálov sa môžete odhlásiť tak, že nás kontaktujete na adrese uvedenej v časti „Potrebujete ďalšiu pomoc?”.

Newsletter
Pravidelne Vám posielame na Vaše emailové adresy newsletter o činnosti organizácie a pripravovaných podujatiach, ďalej Vám zasielame pozvánky na podujatia a iné ponuky, ktoré by Vás mohli zaujímať a súvisia s činnosťou našej organizácie alebo jej partnerskými organizáciami. Ak by ste viac nechceli od nás dostávať informácie, ponúkame Vám jednoduché spôsoby ukončenia ich zasielania. Vždy, keď dostanete v rámci nejakú správu, bude tam uvedená aj informácia o možnosti odhlásenia sa z ďalšieho odberu a oznámite nám, aby sme Vám prestali zasielať ďalšie správy. Ak ste pri registrácii na našej webovej stránke súhlasili s dostávaním informačných správ, môžete nám kedykoľvek oznámiť, ak si ich už neželáte viac dostávať, stačí zaslať Vaše celé meno a ostatné kontaktné údaje elektronicky na adresu media@zksm.sk

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE
Naše vnútorné predpisy týkajúce sa uchovávania osobných údajov sú v súlade so všetkými príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Stanovujú dobu, počas ktorej môžeme uchovávať rôzne druhy údajov a sú pravidelne prehodnocované. Údaje, ktoré podľa časových limitov stanovených v našich predpisoch už viac nepotrebujeme, zlikvidujeme bezpečným a spoľahlivým spôsobom.

AKO SA DOZVIETE, ŽE SME UPRAVILI TIETO INFORMÁCIE
Tieto Informácie môžeme kedykoľvek upraviť. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny týkajúce sa spôsobu zhromažďovania Vašich osobných údajov, alebo spôsobu ich použitia alebo zdieľania, budeme o týchto zmenách bezodkladne informovať na webových stránkach uvedených v týchto Informáciách.

Dokumenty k ochrane osobných údajov

Zaujalo Vás, čo robíme? Staňte sa našimi členmi!