Ako sa stať naším členom?

Kto sa môže stať členom ZKSM?

Jednotlivci mladší ako 35 rokov, ktorí sa stotožňujú s hodnotami, stanovami a cieľom ZKSM a sú ochotní stať sa súčasťou kresťanského spoločenstva.

Jednotlivci starší ako 35 rokov, ak pracujú ako animátori a dobrovoľníci.
Kresťanské spoločenstvo s minimálne 5 členmi, ktorého členovia sa stotožňujú s hodnotami, stanovami a cieľom ZKSM.
Organizácia, resp. skupina mladých, ktorá sa stotožňuje s hodnotami, stanovami a cieľom ZKSM.

Ako postupovať, keď sa chce do ZKSM začleniť celé spoločenstvo?

 • Kontaktujte koordinátora pre nové spoločenstvá, Petra Forgáča, na emailovej adrese peter@zksm.sk prípadne priamo vedúceho oblastného centra, pod ktoré chcete patriť.
 • Následne prebehne v registračnom systéme ZKSM proces vašej registrácie. Váš vedúci oblastného centra vás bude viesť celým procesom registrácie. Po registrácii v systéme, sa vytlačí registračný hárok, ktorý bude potrebné vlastnoručne podpísať všetkými členmi spoločenstva a zaslať ho alebo odovzdať vedúcemu oblastného centra.
 • Členstvo v ZKSM sa každoročne obnovuje bez nutnosti podpisu registračného hárku členmi spoločenstva, ktorí už v predchádzajúcom kalendárnom roku boli registrovaní ako členovia ZKSM.
 • Pokiaľ máte v spoločenstve členov mladších ako 16 rokov, je potrebné, aby vám každý z nich ešte pred začatím registrácie odovzdal podpísaný „Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa do 16 rokov“ o tom, že zákonný zástupca (rodič) súhlasí s členstvom svojho dieťaťa v ZKSM a so spracovaním osobných údajov dieťaťa pre potreby ZKSM. Tento súhlas je platný po celú dobu členstva dieťaťa v ZKSM – nie je potrebné ho obnovovať každý rok.

Ako postupovať, keď sa chceš stať členom?

 • Ako jednotlivec sa potrebuješ začleniť do spoločenstva, ktoré je členským spoločenstvom ZKSM. O tvojom prijatí teda rozhoduje spoločenstvo, ktorého členom sa chceš stať.
 • Máš menej ako 16 rokov? K tomu, aby si sa mohol stať členom ZKSM potrebuješ odovzdať podpísaný „Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa do 16 rokov“ o tom, že tvoj zákonný zástupca (rodič) súhlasí s tvojím členstvom v ZKSM a so spracovaním tvojich osobných údajov pre potreby ZKSM.
 • Každý záujemca potvrdí svoju žiadosť o členstvo tým, že vlastnoručne podpíše registračný hárok spoločenstva patriaceho do ZKSM, ktorého je členom.

Ako zaniká členstvo v ZKSM

 • Vzdaním sa členstva v ZKSM,
 • vylúčením člena zo ZKSM – členstvo zaniká dňom rozhodnutia príslušného oblastného centra,
 • zánikom ZKSM,
 • rozhodnutím Celoslovenskej rady.
Peter Forgáč

Projektový a finančný manažér

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!

Zaujalo Vás, čo robíme? Staňte sa našimi členmi!